1_b.png

Nebojte sa podnikať

25_6_-AP_TT_Nebojte-sa-podnikať-(FB-cover).jpg

 

Praktický workshop zameraný na odbúravanie vnútorných aj vonkajších prekážok, ktoré brzdia pri začínaní čohokoľvek nového. Či už ide o začiatky v podnikaní, vytváraní a udržaní si nových návykov alebo prispôsobenie sa zmenám a obmedzeniam, ktoré nastali v dôsledku epidémie koronavírusu.

ČO SA DOZVIETE

  • aké sú vnútorné a vonkajšie prekážky stojace medzi nami a našim cieľom, ako ich rozpoznať
  • aké praktické nástroje môžete využiť pre odstránenie týchto prekážok
  • ako si pestovať vytrvalosť a udržať motiváciu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Alena Kručayová – Venuje sa práci so strachom, zvyšovaniu pocitu sebahodnoty a koučingu. Je držiteľkou certifikátu Project Management „The Basics for Success“ University of California. Získané znalosti uplatňovala pri koordinácii činnosti pracovného tímu na pozícii Product managera. Vedie autorský projekt Inšpiratívne ženy - motivačnú konferenciu pre ženy.

KEDY

25.6. 2020

09:30 – 12:30 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

 

Ukončenie registrácie: 23.6. 2020 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap.tt@npc.sk alebo +421 948 046 357

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.