1_b.png

Návod ako získať nové nápady

5_3 Návod ako získať nové nápady_AP+RP PO.indd(FB cover).jpg

 

Príďte na workshop a dozviete sa ako premýšľať o jednej veci mnohými spôsobmi. Objavíte nové možnosti nazerania na problém pomocou efektívnej metódy 6 mysliteľských klobúkov Edwarda de Bona.

ČO SA DOZVIETE

  • ako myslieť pomocou efektívnej metódy, ktorá umožňuje postupne prechádzať z jedného uhla pohľadu na druhý
  • vnímať nové možnosti nazerania na problém namiesto dokazovania jedného správneho riešenia, ktoré pritom vôbec nemusí byť správne
  • všímať si detaily a odhaľovať nové riešenia v podnikaní, ale aj v osobnom živote

KTO JE VÁŠ LEKTOR

PeaDr. Erika Novotná, PhD. – venuje sa vzdelávaniu detí, mládeže a dospelých, je lektorkou vzdelávania dospelých, členkou Akreditačnej komisie MŠVV SR pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou, napísala niekoľko vysokoškolských učebníc a dve vedecké monografie. Začínajúcim podnikateľom pomáha nastaviť si myslenie pri rozbehu vlastného podnikania.

KEDY

5.3.2020

16:00 – 19:00 hod.

KDE

(f)ITcubator

Námestie svätého Egídia 44

058 01 Poprad

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 4.3.2020 do 12.00 hod.

Podrobnejšie informácie pre podnikateľov nájdete v Implementačnom manuáli TU


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.7 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.