1_b.png

Nakopnite svoju produktivitu aj podnikanie

12-14_4 Nakopnite svoju produktivitu aj podnikanie RP 2x (FB cover).jpg

 

Mať pod kontrolou svoju produktivitu, pracovné činnosti a návyky je v čase home office nevyhnutnosťou. Počas troch dní vám experti ukážu, ako dobíjať svoje baterky, mať dostatok energie na všetky stanovené úloh a ako si ich zorganizovať. A to všetko zavedieme do praxe pomocou akčného plánu.

DOZVIETE SA

12.4. 2021 Energy management – efektívne vedenie energie (Matúš Jarečný)

 • spoznanie štyroch foriem energy managementu
 • tipy na konkrétne aktivity a nástroj, ako si tieto energie dobíjať
 • štyri horáky vs. Work - Life Balance

13.4. 2021 Prokrastinácia a digitálna očista (Matúš Draganovský)

 • spoznanie konceptu vedomého používateľa  a odstránenie zbytočností
 • odstránenie prokrastinácie a získanie voľného času
 • kontrola nad svojim kompulzívnym správaním

14.4. 2021 Budovanie atómových návykov a odstránenie zlozvykov (Matúš Jarečný)

 • tri vrstvy správania – od výsledku až k zmene identity
 • mapovanie návykov pre aplikáciu nového návyku
 • použitie vzorca návykov
 • angažovanosť vs. udržateľnosť

 

VAŠIMI LEKTORMI SÚ

Matúš Jarečný - od roku 2013 je spoluzakladateľom vzdelávacej spoločnosti a značky SUVko Coaching. Používa pragmatický prístup, ktorým nachádza na každú situáciu konkrétny soft skills nástroj. Jeho deväťročná ročná lektorská prax bola ocenená v prestížnej ankete Lektor roka, kde získal špeciálne ocenenie Young Talent za rok 2018 (Lektor roka do 30 rokov za rok 2018).

Matúš Draganovský - pôsobí ako Learning Designer a tréner vo vzdelávacej spoločnosti SUVko Coaching v rámci firemného vzdelávania soft-skills (mäkkých zručností). Zameriava sa na rozvoj ľudského potenciálu a silných stránok stredného a vyššieho manažmentu. Na workshopoch využíva bohaté skúsenosti z medzinárodných projektov a spoluprác.

KEDY

12. - 14.4. 2021

09:00 – 13:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 06.04. 2021 do 24:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.

 

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne. Adresy nájdete TU.
 • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na emaily príslušného regiónu uvedeného v sekcii KONTAKT nižšie

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP 

Návod na používanie KEP 

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk,  adresa

 

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- podnik do 3 rokov od založenia

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené