1_b.png

Najlepšia mapa je myšlienková!

05.08.-Najlepšia-mapa-je-myšlienková!_AP_VRANOV-NAD-TOPLOU.Juricova-(FB-cover).jpg

 

Veľa podnikateľských myšlienok v hlave. Neviete ich zastaviť, usporiadať. Rozlíšiť, čo je nevyhnutné a čo zbytočné... Ako si s tým poradiť? Vytvorením vlastnej myšlienkovej mapy! Vedomá vizualizácia myšlienok uprace vaše asociácie, overí vaše ambície a naučí vás vystavať pyramídu nápadov.

DOZVIETE SA

  • čo sú myšlienkové mapy
  • ktorý druh myšlienkovej mapy je vhodný
  • ako ich využívať v biznise a v plánovaní
  • ako začať a kam smerovať
  • ako vizualizovať svoje myšlienky
  • čo je technika pojmového mapovania – konceptualizácia
  • ako analyzovať pojmy a nachádzať medzi nimi súvislosti

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

PeaDr. Erika Novotná, PhD. – venuje sa vzdelávaniu detí, mládeže a dospelých, je lektorkou vzdelávania dospelých, členkou Akreditačnej komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou, napísala niekoľko vysokoškolských učebníc a dve vedecké monografie.

KEDY

5.8.2019

9:00 - 12:00 hod.

KDE

JÓNA, n.o. – Materské centrum Slniečko

Námestie slobody 2

093 01 Vranov nad Topľou

KONTAKT: Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 1.8.2019 do 13.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.