1_b.png

Na podnikateľskom image záleží

21.02.-Na-business-image-záleží_PIEŠŤANY_cover.jpg

 

Odlišovať sa na trhu vlastnou vizuálnou identitou vytvorením príťažlivého image je jednou zo základných podmienok úspešného podnikania. Ako túto výzvu zvládnuť vám na konkrétnych príkladoch objasní odborník na marketingovú komunikáciu.

ČO SA DOZVIETE?

  • prečo je vizuálna komunikácia dôležitým prvkom identity budúceho podnikateľa
  • ako ju úspešne a efektívne riadiť a ako sa vyhnúť začiatočníckym chybám
  • akú rolu hrá vizuálna komunikácia v segmente HoReCa

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Mgr. Martin Horváth - konzultant v oblasti riadenia stratégií značiek a marketingovej komunikácie, konateľ spoločnosti Branding Slovakia Consultancy s.r.o. Pôsobil v oblasti cestovného ruchu na viacerých úrovniach riadenia od štátnej agentúry SACR, cez pozíciu výkonného riaditeľa OOCR v Bratislave. Prednášal na mnohých konferenciách doma a aj v zahraničí.

KEDY?

21.02.2019

09:00-12:00 hod.

KDE?

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Mojmírova 99/28

921 01 Piešťany

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 20.02.2019


Skupinové poradenstvo - odborné poradenstvo: jednorazové odborné poradenstvo sa organizuje v rámci podaktivity 1.4. Akceleračný program Národného projektu NPC v regiónoch – TT kraj. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

Fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené