1_b.png

Modelovanie objektu v programe SketchUp

26.1-CP_Modelovanie-objektu-v-programe SketchUp_cover.jpg

 

Na praktickom workshope si pod vedením lektora, vyskúšate jednotlivé nástroje a spolu vytvoríte 3D model nábytku.

ČO SA DOZVIETE

 • prvé spustenie SketchUpu a vytvorenie si nového projektu
 • nastavenie užívateľského prostredia
 • orientácia v užívateľskom prostredí
 • ovládanie a orientácia v 3D priestore
 • tvorba čiar, plôch a 3D objektov
 • manipulácia s objektmi (posun, otáčanie)
 • úprava objektov (modelovanie, deformácia, rezanie, spájanie atď.)
 • nastavenie materiálov a textúr
 • nastavenie zobrazenia a prezentácie modelu
 • uloženie a export projektu

 

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • notebook s numerickou klávesnicou a myškou
 • nainštalovaný program SketchUp PRO 2021 EN alebo jeho trial verzia na 30 dní –  https://sketchup.sk/ 
 • ak je to možné – odporúčame pracovať na 2 monitoroch
 • kreativitu a dobrú náladu
   

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. art. Martin Hartiník – výtvarník a grafický dizajnér so špecializáciou na online priestor (webdesign, UX/UI, 3D, marketing), zaoberá sa aktuálnymi trendami v dizajne, ich aplikáciou do praxe, kladie dôraz na modernú vizuálnu estetiku a efektivitu pri tvorbe.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Predstavíme Vám program pre 3D modelovanie SketchUp a jeho pracovné prostredie. Ukážeme si, ako vytvoriť a nastaviť nový projekt. Dozvieme sa, ako si predpripraviť užívateľské prostredie. Vytvoríme si jednotlivé súčasti a diely, ktoré spojíme do hotového objektu. Nastavíme si jeho povrch a zasadíme ho do prostredia. Hotový projekt pripravíme na prezentáciu.

ČO JE PROGRAM  SKETCHUP  A NA ČO SA VYUŽÍVA:

SketchUp je 3D modelovací počítačový program pre architektúru, interiérový dizajn, stavebníctvo a strojárstvo, filmy a herný dizajn. Bol koncipovaný ako softvérový program, ktorý profesionálnym dizajnérom umožňuje vytvoriť 3D model, ktorý majú „v hlave“, tak jednoducho akoby ho kreslili ceruzkou na papier, ale v jednoduchom a elegantnom 3D rozhraní, ktoré je zábava používať. Preto sa ľahko učí a intuitívne ovláda. SketchUp tiež ponúka používanie vlastných textúr, ako aj importovanie nových, na dosiahnutie reálneho výzoru modelu. Výsledné modely je možné „rendrovať“ integrovanými nástrojmi na tvorbu fotorealistických vizualizácií alebo aj exportovať a pracovať s nimi v samostatných rendrovacích programoch.

KEDY

26.1.2022

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:
Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich poslať poštou: NPC Žilina - Slovak Business Agency, EUROPALACE (4. poschodie), Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP), ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_za@npc.sk
   

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na: Predstavenie programu SketchUp. Ak absolvujete Predstavenie programu SketchUp, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť: Modelovanie objektu v programe SketchUp. Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné. 

Ukončenie registrácie:
20.1.2022 do 16:00, alebo do zaplnenia kapacít

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené