1_b.png

Majster svojho času

11.06.-Majster-svojho-času_AP+RP_LEVICE-(FB-cover).jpg

 

Efektívne si zorganizovať čas a venovať sa rozbehu svojho biznisu naplno, no zároveň nezanedbávať osobný život, je umenie. Ak si neviete nájsť čas na váš podnikateľský nápad, príďte nabrať motiváciu na naše podujatie.

DOZVIETE SA

  • ako bojovať s časovým tlakom a stresom

  • ako si zorganizovať čas a priority pre podnikanie

  • ako nájsť súlad medzi podnikaním a osobným životom

  • ako efektívne využiť 24 hodín

  • novinky v plánovaní a organizovaní času

VÁŠ LEKTOR JE

Mgr. Norbert Gyürüsi pôsobí ako právnik, podnikateľ a lektor, skúsenosti získané v oblasti práva, manažmentu a vedenia ľudí uplatňuje s tímom profesionálov pri zakladaní firiem na kľúč.

KEDY

11.06.2019

16:30 - 18:30 hod.

KDE

Coworking Steel Tower

Kalnická cesta 12

934 01 Levice

 

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 10.06.2019 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie pre podnikateľov nájdete v Implementačnom manuáli TU


Motivačné podujatie, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program a Networking, podpora sieťovania, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.