1_b.png

Majster prezentácie a komunikácie

26_09_ Majster komunikácie a prezentácie_AP+RP LEVICE (FB cover).jpg

 

Či už podnikáte alebo o podnikaní uvažujete, vaše prezentačné a komunikačné zručnosti sú dôležité. Chcete predsa, aby každý rozumel o čo vám ide. V tvorivej atmosfére nášho networkingu si prakticky precvičíme nielen ako nastaviť efektívnu komunikáciu, biznis prezentáciu, ale aj ako na stretnutí zaujať budúceho investora.

ČO SA DOZVIETE

  • ako budovať komunikáciu s rešpektom
  • ako na efektívnu prezentáciu
  • ako spracovať negatívnu spätnú väzbu a „nevybuchnúť“
  • ako získať sebaistotu v argumentácii a prezentácií
  • prezentácie účastníkov a spätná väzba

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Mgr. Mária Mellenová – koučka a mentorka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania a komunikácie, zameriava sa na rozvíjanie kreatívneho myslenia, je konzultantkou na rast a osobnostný potenciál jedincov, zamestnancov firiem a tímovú efektivitu.

KEDY

26.9.2019

16:30- 18:30 hod.

KDE

Coworking Steel Tower

Kalnická cesta 12

934 01 Levice

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 24.9.2019 do 16.00 h

Podrobnejšie informácie pre podnikateľov nájdete v Implementačnom manuáli TU


Networking-podpora sieťovania, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci podaktivity 1.7 Rastový program v rámci Národného projektu NPC v regiónoch. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.