1_b.png

Ľudia sú najlepšia investícia

21.05. Ľudia sú najlepšia investícia_RP_PREŠOV(FB cover).jpg

 

Odpovede na otázky týkajúce sa fluktuácie, správneho vedenia pohovorov a udržania si zamestnancov získate na našom odbornom seminári pre malých a stredných podnikateľov s minimálne piatimi zamestnancami.

DOZVIETE SA

  • čo spôsobuje problémy pri výbere zamestnancov a ako ich zvládať
  • ako si udržať zamestnancov a predchádzať fluktuácii
  • aké sú možnosti zamestnávania cudzincov
  • aké sú možnosti spolupráce s Úradom práce
  • že duálne vzdelávanie je investícia do budúcnosti
  • trendy 2019

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Silvia Skalická – špecialistka na ľudské zdroje a personalistiku, svoje zručnosti a znalosti z oblasti HR aplikuje v personálnej agentúre blue color, ktorú vedie, zameriava sa na osobnostný rozvoj a manažérske školenia pre stredný manažment.

KEDY

21.05.2019

09:00 - 13:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum v Prešove

Kúpeľná 6 (2. poschodie)

080 01 Prešov

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 16.05.2019 do 15.00 hod.

Podrobnejšie informácie náájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené