1_b.png

Linkedin v podnikaní

4.8.-Linkedin-v-podnikaní_cover.jpg

 

Linkedin skrýva veľký potenciál aj pre budúcich podnikateľov, len ho treba správne uchopiť a využiť prínos, ktorý ponúka. Je ideálnou platformou pre budovanie nových kontaktov a prepojení, alebo na pritiahnutie budúcich obchodných partnerov, či odkomunikovanie značky.

ČO SA DOZVIETE?

  • farebná typológia v osobnom profile
  • vytváranie brandu na Linkedin
  • rozširovanie siete v prospech vášho podnikania
  • content Marketing
  • budujte vedome svoje podnikanie cez Linkedin

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Linda Lukačkoválektorka, mentorka a profesionálny coach, ktorá prešla zmenou nastavenia zo štátneho radcu k podnikaniu. Získané skúsenosti sa odzrkadlili v založení vlastnej firmy eleven s.r.o., ktorá je zameraná na rozvoj osobnosti a firmy devopsgroup s.r.o., kde zodpovedá za management firmy, PR a sales. Rada zastáva eklektický prístup – kombináciou rôznych metód dosahovať čo najefektívnejší  výsledok.
 

KEDY?

4.8. 2022

16:00 - 19:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 1.8.2022 do 14:00 hod.

KONTAKTY:

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk tel.: 0948 057 840

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené