1_b.png

Letná škola - Aktivuj svoj biznis nápad

22---26_08_AP-BA_Letna-skola-(FB-cover).jpg

 

Príďte na našu Letnú školu, ktorá vám poskytne tú správnu motiváciu na naštartovanie svojho podnikania. Za päť dní vás naučíme pomocou Business Model Canvas, ako pretaviť nápady a myšlienky do reality. Aby ste to zvládli čo najlepšie, dáme vám inšpiratívny priestor a štyroch skúsených expertov, ktorí vám pomôžu krok za krokom získať základné podnikateľské zručnosti a nadobudnúť sebadôveru vo svoj vlastný biznis. 

KEDY?

22.8.2022 – 26.8.2022 pondelok - piatok

16:00 – 20:00 hod. každý deň

KDE?

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Coworking NPC, Karadžičova 2, Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

22 - 26_08_AP BA_Letna skola (plagat)_Page_2.jpg

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 21.8.2022 do 00:00 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363324

Záujemca sa registruje na Letnú školu v celom rozsahu. Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.


Letná škola Akceleračného programu sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.