1_b.png

LEADERSHIP: Objavte v sebe lídra

18.1.-LEADERSHIP-Objavte-v-sebe-lídra_cover.jpg

 

Jedným zo základov úspešného podnikania je poznať samého seba a vedieť definovať svoje kvality a potenciál. Až vtedy môžeme detailne pracovať na rozvoji svojho biznisu, aktívne komunikovať, či dávať efektívnu spätnú väzbu. Na vzdelávacom podujatí sa okrem iného naučíte byť lídrom, viesť ľudí a vybudovať okolo seba funkčný tím.

DOZVIETE SA

18.1.2022 Objavte svoj potenciál a využite ho v komunikácii

 • spoznanie svojich kvalít, potenciálu a ich ďalší rozvoj
 • spoznanie správania ľudí v tíme, ako v biznise využiť prínos každého jednotlivca
 • ako nás vníma okolie a aký to má vplyv na spoluprácu v biznise

19.1.2022 Otvorená komunikácia a dávanie spätnej väzby

 • princípy spätnej väzby a jej poskytovanie za účelom motivácie
 • ako dať spätnú väzbu a čo je radikálna otvorenosť
 • aktívne počúvanie a jeho prínos pre efektívnu komunikáciu

20.1.2022 Situačný štýl vedenia ľudí a budovanie tímu

 • situačný štýl vedenia ľudí, jeho delenie a využitie
 • piliere funkčného tímu
 • ako budovať a posilniť tím
 • Praktické cvičenia, aktívne zapájanie účastníkov vzdelávacieho podujatia   

VÁŠ LEKTOR JE

Mgr. Nikola Sedláčková, PhD. - zakladateľka a spolumajiteľka spoločnosti eventive, s. r. o., autorka vzdelávacieho programu Leadership 2.0 – Spoznajte svoj potenciál a objavte v sebe lídra. Okrem toho, že pomáha ľuďom v sebarozvoji, v súkromnom živote sa angažuje vo viacerých dobrovoľníckych projektoch ako Lesný klub Handrbolka (alternatívne spôsoby vzdelávania detí) a Trenčianska nadácia (fundraising a firemná filantropia).

KEDY

18. - 20.1.2022

09:00 – 13:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 13.1.2022 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.

 

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne. Adresy nájdete TU.
 • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na emaily príslušného regiónu uvedeného v sekcii KONTAKT nižšie

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP 

Návod na používanie KEP 

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk,  adresa

 

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Podujatia.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené