1_b.png

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ – Rozbehnite svoj biznis

9-13_12 KPZ Rozbehnite svoj biznis_AP TN 2 (FB cover).jpg

 

Mnohí podnikavci majú dobré nápady na vlastné podnikanie, len nevedia ako ich zrealizovať. Počas piatich dní získate všetky potrebné informácie pre rozbeh vášho podnikania. Spravte prvý krok k rozbehnutiu vlastného biznisu!

KEDY

09. – 13.12. 2019

09:00 – 13:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum

Soblahovská 6688

911 01 Trenčín

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Trenčín: ap.tn@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 06.12.2019 do 12.00 h

PROGRAM

9-13_12 KPZ Rozbehnite svoj biznis_AP TN 2_Page_2.jpg

 

Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.