1_b.png

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ – Rozbehnite svoj biznis

20-24_1 KPZ Rozbehnite svoj biznis_AP TN 2 (FB cover).jpg

 

Máte nápad? Premeňte ho v prosperujúci projekt! Tak ako sa rozbieha nový rok, môžete aj vy rozbehnúť svoje nové podnikanie naplno. Na kurze podnikateľských zručností, počas piatich dní získate všetky potrebné informácie pre rozbeh podnikania.

KEDY

20. – 24.1. 2020

16:00 – 20:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum

Soblahovská 6688

911 01 Trenčín

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Trenčín: ap.tn@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 17.01.2020 do 10.00 h

PROGRAM

20-24_1 KPZ Rozbehnite svoj biznis_AP TN 2_Page_2.jpg

 

Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

Fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.