1_b.png

Kurz podnikateľských zručností – Podnikanie od nuly

25-29.01 KPZ - Podnikanie od nuly AP BB (FB cover).jpg

 

Premeňte vašu víziu na podnikanie! Dobrý štart v podnikaní si však vyžaduje dôkladnú prípravu. Počas piatich dní získate prístup k expertom, ktorí vám pomôžu dosiahnuť základné  podnikateľské zručnosti.  

 

25-29.01 KPZ - Podnikanie od nuly AP BB-2.jpg

KEDY

25.1. – 29.1. 2021

16.00 – 20.00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 19.1.2020 do 13:00 hod.

KONTAKT

ap.bb@npc.sk alebo +421 902 899 913

Účasť je bezplatná.


Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA:

Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.
Prihlasovanie na podujatie je už ukončené