1_b.png

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ – Naštartujte sa!

KPZ_Naštartujte-sa!_coveR.jpg

 

Naštartujte vaše podnikanie, čo najlepšie hneď na začiatku! Na online kurze podnikateľských zručností počas piatich dní s expertami z praxe získate všetky potrebné informácie pre rozbeh podnikania.

HARMONOGRAM MODULOV 

1.deň (23.5.):  Biznis zručnosti

2.deň (24.5.):  Účtovné zručnosti

3.deň (25.5.):  Obchodné zručnosti

4.deň (26.5.):  Marketingové zručnosti

5.deň (27.5.):  Právne zručnosti

KPZ_Naštartujte sa!_plagat2.jpg

KEDY

23. – 27.05. 2022

16:00 – 20:00 hod.

KDE

Online  

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Trenčín: ap.tn@npc.sk.

Účasť je bezplatná. Účastník sa registruje na Kurz podnikateľských zručností v celom jeho trvaní.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 17.05.2022 do 24:00 hod.


Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené