1_b.png

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ – Nakopni to!

26_-30_10_2020_KPZ_Nakopni-to!-AP-(FB-cover).jpg

 

Máte podnikateľskú myšlienku ale neviete presne ako ju nakopnúť? Zúčastnite sa nášho online kurzu podnikateľských zručností, kde počas piatich dní s expertami z praxe získate všetky potrebné informácie pre rozbeh podnikania.

 

26_-30_10_2020_KPZ_Nakopni to! AP (plagat)_Strana_2.jpg

KEDY

26. – 30.10. 2020

16:00 – 20:00 hod.

KDE

ONLINE

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 22. 10. 2020 do 10:00 hod.

KONTAKTY: ap.tn@npc.sk alebo +421 948 047 790

Účasť je bezplatná.


Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené