1_b.png

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ – Ako rozbehnúť biznis

14-18_6 KPZ Ako rozbehnúť biznis AP KE (FB-cover).jpg

 

Máte nápad na podnikanie, ale pre nedostatok informácií váhate s rozbehom? Prihláste sa na kurz podnikateľských zručností, kde počas piatich dní dostanete ucelený balík poznatkov potrebných pre začatie vášho podnikania.

Harmonogram modulov:

Pondelok 14.6.2021

16:00 – 20:00 Špecifické právne zručnosti a duševné vlastníctvo

 • špecifické aspekty najčastejších právnych foriem podnikania
 • rozdiel medzi živnosťou a s.r.o.
 • povinná elektronická komunikácia so štátom cez www.slovensko.sk
 • vybrané zmluvné záväzky pri podnikaní (kúpna zmluva, zmluva o dielo)
 • ochrana duševného vlastníctva a GDPR

 

Utorok 15.6.2021

16:00 – 20:00 Špecifické daňovo-odvodové zručnosti

 • základy účtovníctva, vrátane praktických tipov z praxe
 • prehľad v oblastí daní a odvodov
 • zorientovanie sa v špecifickej terminológii

 

Streda 16.6.2021

16:00 – 18:00 Finančné zručnosti

 • zhodnotenie podnikateľského zámeru z finančného a ekonomického hľadiska
 • základy finančného manažmentu - finančný rozpočet, cashflow a analýza nákladov

18:00 – 20:00  Biznis protokol a komunikačné zručnosti

 • naučíte sa, ako si zlepšiť prezentačné zručnosti
 • získate prípravu na vaše prvé obchodné stretnutia a komunikáciu so zákazníkom
 • na prípadovej štúdii zistíte dôležitosť prvého dojmu a neverbálnej komunikácie

 

Štvrtok 17.6.2021

16:00 – 20:00 Business zručnosti

 • ako si stanoviť a overiť predmet podnikania a určiť cieľovú skupinu potenciálnych zákazníkov
 • ako využiť nástroj Design thinking - dizajnové myslenie - na dizajn nových produktov/služieb, čo musí obsahovať a prečo ho pri rozbehu podnikania budete potrebovať
 • praktické cvičenia, ktoré vám pomôžu premeniť váš biznis nápad na realitu

 

Piatok 18.6.2021

16:00 – 20:00 Marketingové zručnosti

 • ako v začiatkoch prezentovať seba a svoj biznis
 • ako nájsť a osloviť potenciálnych zákazníkov
 • overené marketingové postupy z vlastnej praxe lektora

 

VAŠI LEKTORI

JUDr. Matej Biroš - vyštudovaný právnik, lektor a podnikateľ, aktuálne pôsobí v advokátskej kancelárii, kde dlhodobo pracuje s malými a strednými podnikateľmi a vo svojej praxi sa zameriava na obchodné právo a právo obchodných spoločností, najmä zakladanie, zmeny a zrušenie spoločností.

doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. - je vedúcou Katedry financií Ekonomickej fakulty TUKE, kde vyučuje predmety účtovníctvo podnikateľských subjektov, dane a audítorstvo a podnikanie v SR. Popri akademickom pôsobení má viac ako 30 ročné praktické skúsenosti z verejného a súkromného sektoru.

Ing. Róbert Oravský – hosť - je doktorandom Katedry financií Ekonomickej fakulty TUKE, kde vyučuje predmety účtovníctvo podnikateľských subjektov, podnikanie v podmienkach SR a dane podnikateľských subjektov. Popri akademickom pôsobení je konateľom v spoločnosti, ktorá sa venuje vedeniu účtovníctva.

Mgr. Lenka Kolesárová, MBA – pôsobí ako lektorka na biznis protokol a spoločenskú etiketu, efektívnu komunikáciu a rozvoj prezentačných zručností. Prostredníctvom poradenského programu Bilancia kompetencií pracuje ako kariérový poradca s dlhodobo nezamestnanými, ktorým pomáha v rozvoji mäkkých zručností a v naštartovaní vnútornej motivácie. 

Ing. Slávka Klasová, PhD. - pôsobila ako odborná asistentka na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Špecializuje sa na tvorbu finančných plánov, finančné analýzy účtovných závierok ako aj analýzu postavenia podniku na trhu. Aktuálne pracuje pre DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS.

Mgr. Matúš Draganovský - pôsobí ako Learning Designer a tréner v rámci firemného vzdelávania soft-skills. Zameriava sa na rozvoj kreatívneho myslenia a inovatívneho prístupu pri riešení problémov, výziev či nových procesov. Vedie co-create a design thinking workshopy, kde využíva skúsenosti z medzinárodných projektov a spoluprác.

Mgr. art. Martin Marton - freelancer a odborník v oblasti marketingu a vývoja produktu. Na problematiku nahľadá z pohľadu dizajnu a rovnako aj brand manažmentu. Pohybuje sa v oblasti predajnej stratégie a dosahovania výsledkov za využitia marketingových nástrojov v online priestore..

 

KEDY

14. – 18.6. 2021

16:00 – 20:00 hod.

KDE

ONLINE

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Košice: ap.ke@npc.sk.

Účasť je bezplatná. Účastník sa registruje na Kurz v celom jeho trvaní.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 9.6. 2021 do 14:00 hod


Kurz podnikateľských zručností, ako forma skupinového modulového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivita 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Kurz podnikateľských zručností, ako forma skupinového modulového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené