1_b.png

Kurz podnikateľských zručností

17.-21.06-Kurz-podnikateľských-zručností_AP_TRNAVA-(FB-cover).jpg

 

Chcete začať podnikať a v hlave vám neustále víria otázky ohľadom financií, práva, brandingu, marketingu či komunikácie? Všetko potrebné sa počas piatich júnových dní dozviete od našich odborníkov. Rozbehnite svoje podnikanie tým správnym spôsobom - zúčastnite sa nášho kurzu!

DOZVIETE SA

Pondelok 17.6.2019 – Marketingové zručnosti

 • prečo je vizuálna komunikácia dôležitým prvkom identity budúceho podnikateľa
 • ako ju úspešne a efektívne riadiť a ako sa vyhnúť začiatočníckym chybám

Utorok 18.6.2019  Špecifické právne zručnosti a duševné vlastníctvo

 • právne formy podnikania a ich špecifické aspekty
 • ako postupovať pri zakladaní podnikania
 • téma autorských práv, ochrana značky, nápadu, či patentov

Streda 19.6.2019 – Finančné zručnosti

 • finančné a ekonomické hľadisko vášho podnikateľského zámeru
 • príprava finančného rozpočtu, nastavenie cashflow, ako analyzovať náklady
 • účtovníctvo a jeho nástrahy

Štvrtok 20.6.2019 – Biznis zručnosti

 • spoločenský protokol a etiketa v praxi
 • osobný image, reprezentácia osoby, firmy
 • protokol pri obchodnom stretnutí a jeho špecifiká

Piatok 21.6.2019 – Komunikačné zručnosti

 • prečo je komunikácia so zákazníkom kľúčovou zručnosťou úspešného podnikateľa
 • ako odprezentovať svoj podnikateľský zámer
 • ako tieto zručnosti úspešne a efektívne aplikovať a ako sa vyhnúť začiatočníckym chybám pri komunikácii so zákazníkmi, či obchodnými partnermi

VAŠI LEKTORI SÚ

Mgr. Martin Horváth – v oblasti cestovného ruchu pôsobil na viacerých úrovniach riadenia od štátnej agentúry SACR, cez pozíciu výkonného riaditeľa OOCR v Bratislave, je odborný vedúci pracovník vo verejnej aj súkromnej sfére a konateľ spoločnosti Branding Slovakia Consultancy s.r.o., ktorá sa venuje architektúre značiek.

PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský, PhD. – odborník na exekučnú činnosť a právne činnosti s tým súvisiace pôsobí ako súdny exekútor a je aj lektorom v Slovenskej komore exekútorov a Spoločnosti mediátorov Slovenska, ktorých je členom.

Ing. Katarína Štefaničková – odborníčka v oblasti účtovníctva, mzdovej a daňovej agendy bola riaditeľkou DÚ Piešťany, odboru priamych daní MF SR a momentálne pôsobí v akciovej spoločnosti ako ekonómka a členka predstavenstva.

Mgr. Linda Hnátová – odborníčka na ľudské zdroje, prácu so zákazníkmi, protokol a komunikačné zručnosti, pôsobí ako kouč manažérov, odborných pracovníkov i kapitánov lodí, zastáva významné riadiace funkcie v oblasti hotelierstva a zaoceánskych či riečnych plavieb.

Mgr. Jana Uková – konzultantka, mediátorka a lektorka, venuje sa oblasti komunikácie s cieľovým zákazníkom, má dlhoročné skúsenosti v oblasti predaja, obchodných jednaní, vyjednávania a prezentácii rôznych spoločností. Taktiež je úspešnou podnikateľkou.

KEDY

17.06.2019 – 21.06.2019

16:00-20:15 hod.

KDE

Aquapolis Business Centrum

Piešťanská 3

917 01 Trnava

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez „Žiadosť o účasť na podujatí“ (viď nižšie).

Ukončenie registrácie: 17.06.2019 do 9:00 h.


Skupinové modulové poradenstvo – Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci podaktivity 1.4. Akceleračný program Národného projektu NPC v regiónoch – TT kraj. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.