1_b.png

Kurz podnikateľských zručností

4---8_10_KPZ-Bratislava-(FB-cover).jpg

 

Za päť dní vás naučíme premýšľať a konať ako podnikateľ. Aby ste to zvládli čo najlepšie, dáme vám inšpiratívny priestor a piatich skúsených expertov, ktorí vám pomôžu krok za krokom získať základné podnikateľské zručnosti a nadobudnúť dôveru v úspech vášho plánovaného biznisu. 

KEDY?

4.10.2021 – 8.10.2021 pondelok - piatok

16:00 – 20:00 hod. každý deň

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

4 - 8_10_KPZ Bratislava (plagat)_Page_2.jpg

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)
  • Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 1.10.2021 do 12:00 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363224

Účasť je bezplatná.

Počet miest je limitovaný. Na Kurz podnikateľských zručností sa môžu registrovať iba tí uchádzači, ktorí neabsolvovali Kurz podnikateľských zručností v rámci projektu NPC II – BA kraj v minulosti.


Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností - sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Účastník sa registruje na Kurz podnikateľských zručností v NPC v celom jeho trvaní.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené