1_b.png

KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ Vaše nové podnikanie

13.-17.05 KPZ Vaše nové podnikanie_RP_BÁNOVCE NAD BEBRAVOU(FB cover).jpg

 

Päť májových dní vám bude stačiť na získanie užitočných a cenných informácií pre vaše nové podnikanie. Každý deň sa k danej téme predstaví jeden z našich expertov a pomôže vám ľahšie naštartovať váš biznis.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

Pondelok 13.05.2019 – Názov firmy a budovanie značky

 • ako vymyslieť názov firmy a na čo všetko pri tom nezabudnúť

 • prečo je dôležitá zapamätateľnosť, neutralita alebo naopak konkrétnosť

 • jazyková mutácia, fonetická forma názvu a ďalšie jeho vlastnosti

 • čo je to branding a ako vytvoriť nielen názov firmy, ale aj úspešnú značku

 • bezplatné online nástroje na vytvorenie loga, tlačovín, online reklám

Utorok 14.05.2019 – Business zručnosti

 • stress management

 • energy management

 • time management

 • work life balance

Streda 15.05.2019 – Právne zručnosti

 • podnikanie ako SZČO alebo formou obchodnej spoločnosti

 • jednotlivé formy obchodných spoločností, ich výhody a nevýhody

 • nastavenie zmluvných vzťahov pri podnikaní

 • právne riziká spojené s podnikaním a ich predchádzanie

Štvrtok 16.05.2019 – Finančné zručnosti

 • povinnosť viesť účtovníctvo (podvojné, jednoduché)

 • fakturácia – kto, kedy a ako

 • správne vyhodnotenie dát z účtovníctva

 • legislatívne povinnosti (obchodný zákonník, zákon o účtovníctve, daňové zákony)

Piatok 17.05.2019 – Marketingové zručnosti

 • základy marketingu pre budúcich podnikateľov

 • ako správne nastavený marketing pomáha s úspešným rozbehom vlastného podnikania

 • ako si nastaviť produkt tak, aby uspokojoval potreby zákazníkov

 • ako nastaviť spoluprácu marketing a obchod pre efektívnejšie a výkonnejšie fungovanie

VAŠI LEKTORI

Mgr. Ivica Ďuricová majiteľka firmy Adlervia s.r.o. sa venuje kreatívnemu copywritingu, namingu a poradenstvu, je autorkou kníh a spoluautorkou viacerých článkov a publikácií o inšpiratívnych podnikateľských nápadoch, stála pri zrode Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

Mgr. Norbert Gyürüsi – pôsobí ako právnik, podnikateľ a lektor, vo svojich pracovných pozíciách nadobudol analytické myslenie, schopnosť samostatnej práce, rozhodnosť a iniciatívu v konaní.

JUDr. Pavol Heger – advokát so špecializáciou na obchodné právo a právo duševného vlastníctva, v advokácii pôsobí od roku 2011, od roku 2015 vo vlastnej advokátskej kancelárií.

Peter Tomčány – ekonóm, účtovník, predseda Združenia účtovníkov Slovenska, špecializuje sa na vedenie účtovníctva právnických osôb, problematike účtovníctva a daní sa venuje 10 rokov, z toho od roku 2015 vo vlastnej účtovnej kancelárii.

Norbert Lojko, MBA – špecialista v oblasti marketingu má z reklamných agentúr a medzinárodných aj domácich spoločností bohaté s budovaním značiek, tvorbou marketingových plánov a reklamných a mediálnych kampaní.

KEDY

13.5. - 17.5.2019

09:00 – 13:00 hod.

KDE

Ži:va

Dom služieb

Námestie Ľ. Štúra

957 01 Bánovce nad Bebravou

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Trenčín: ap.tn@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 10.05.2019 do 12.00 h


Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené