1_b.png

Konečný užívateľ výhod

4_12 Konečný užívateľ výhod_RP TN(FB cover).jpg

 

Zistite či sa Vás týka povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Pre existujúce spoločnosti je túto povinnosť potrebné splniť najneskôr do konca roka 2019. Ako je to so spoločnosťami založenými po 1.1.2020 ? Cieľom seminára je poskytnúť informácie, aby ste všetko urobili správne a načas.

ČO SA DOZVIETE

  • aký je právny základ stanovenej povinnosti
  • čo znamená pojem konečný užívateľ výhod
  • register partnerov verejného sektora vs. Obchodný register SR
  • povinnosti súvisiace so zápisom údajov o konečnom užívateľovi výhod do RPVS a ORSR
  • postup podania návrhu na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod do OR

KTO JE VÁŠ LEKTOR

JUDr. Pavol Heger –  advokát so špecializáciou na obchodné právo a právo duševného vlastníctva, vrátane ochrany autorského práva a ochrany práv v prostredí internetu. Venuje sa aj problematike ochrany osobných údajov podľa najnovšieho nariadenia GDPR. V advokácií pôsobí od roku 2011, pričom od roku 2015 vo vlastnej advokátskej kancelárii.

KEDY

4.12.2019

15:30 - 19:30 hod.

KDE

Balanced HR s.r.o.

Masaryčky Business Center

Legionárska 3735/5

911 01 Trenčín

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Trenčín rp.tn@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 3.12.2019 do 12.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v  Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené