1_b.png

Konečný užívateľ výhod: je to povinnosť aj vašej obchodnej spoločnosti?

29_10_Konečný užívateľ výhod Bratislava_RP(FB cover).jpg

 

Ako zapísať „konečného užívateľa výhod“ do Obchodného registra SR? Túto povinnosť je potrebné splniť najneskôr do 31.12.2019. Cieľom seminára je poskytnúť teoretické i praktické informácie aby ste stihli všetko včas.

ČO SA DOZVIETE?

 • aký je právny základ stanovenej povinnosti
 • čo znamená pojem konečný užívateľ výhod
 • register partnerov verejného sektora vs. Obchodný register SR
 • povinnosti súvisiace so zápisom údajov o konečnom užívateľovi výhod do RPVS
 • povinnosti súvisiace so zápisom údajov o konečnom užívateľovi výhod do ORSR
 • postup podania návrhu na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

JUDr. Jakub Včelka – absolvent právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy. Vedúci pracovník spoločnosti GWENT v oblasti zakladania, predaja a správy slovenských a českých obchodných spoločností. Za posledných 5 rokov zabezpečoval podanie viac ako 2500 zápisov údajov do živnostenského i obchodného registra, v súvislosti so založením, vykonaním zmien v obchodných spoločnostiach, či zápisom údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra.

KEDY?

29.10.2019, od 9.00 do 11:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2

Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 28.10.2019 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: rp@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk