1_b.png

Kde hľadať verejné alebo štátne zákazky

30_11_Kde-hľadať-verejné-alebo-štátne-zákazky_online_cover.jpg

 

Štát či verejná správa neustále potrebujú rôzne tovary a služby. Môže to byť práve vaša firma, ktorá ich vie dodať. Ale ako sa o tom dozviete a kde tie ponuky hľadať ? Ako viete byť odlišní od konkurencie a získať navyše body pri verejnom obstarávaní? Možno stačí využiť sociálne inovácie. Šanca na úspech môže byť vyššia, ak zamestnáte ľudí z regiónu či ponúknete ekologické produkty. Nebuďte obyčajným podnikateľom a kráčajte s dobou.

ČO SA DOZVIETE

 • Aké tovary a služby štát najčastejšie potrebuje
 • Kde nájdete informácie o aktuálnych verejných obstarávaniach
 • Portály na zákazky v SR aj  v rámci EÚ
 • Ako sa viete do verejného obstarávania zapojiť
 • Ako sa vyhodnocujú ponuky a aké bývajú kritériá
 • Najčastejšie chyby pri zapojení sa do verejných zákaziek
 • Čo znamená sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní
 • Prečo sú sociálne inovácie IN 
 • Ako aj malý podnikateľ má šancu uspieť

KTO JE VÁŠ LEKTOR

JUDr. Elena Sivová - má dlhoročné praktické skúsenosti v procesoch verejného obstarávania na úrovni štátnych a samosprávnych orgánov. Pracovala na rôznych pozíciách pri riadení národných i medzinárodných projektov, financovaných z prostriedkov EÚ. Je autorkou mnohých publikácií i odborných článkov ku téme verejného obstarávania, ale i nastavení verejných politík a strategických materiálov ku hospodárskemu rozvoju vybraných regiónov v SR.     

KEDY

30. 11. 2021

14:00 - 17:00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 25. 11. 2021 do 18.00 hod.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne. Adresu nájdete TU.
 • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 odošlite na emaily príslušného regiónu uvedeného v sekcii KONTAKT nižšie

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP 

Návod na používanie KEP 

Účasť je bezplatná.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk, adresa

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 2.4 Podpora stimulovania podnikateľov zo znevýhodnených sociálnych skupín. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky nad 3 roky od založenia podniku

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 2.4 Podpora stimulovania podnikateľov zo znevýhodnených sociálnych skupín. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené