1_b.png

Inovujte efektívne – dbajte na potreby zákazníka. Design Thinking

15_01_Design thinking_RP (FB cover).jpg

 

Najúspešnejšie firmy si uvedomujú, že ak chcú prežiť, musia inovovať a pritom myslieť na zákazníka. Design Thinking im k tomu pomáha. Budeme sa zaoberať celým kreatívnym procesom inovácie a tvorby nového produktu. Nie je potrebná predošlá prax ani znalosť. Design Thinking nie je určený len pre dizajnérov alebo kreatívcov, stačí chuť zlepšiť vlastný produkt a lepšie pochopiť zákazníka!

Po tomto workshope:

  • zistíte čo je to Design Thinking a ako ho využiť vo váš prospech
  • pochopíte svojho zákazníka a začnete riešiť jeho reálny problém
  • budete schopný si znížiť náklady spojené s vývojom produktu alebo služby
  • získate znalosť ako riešiť komplexný problém kreatívnou formou a viac sa zaoberať
  • pritom samotným zákazníkom

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

RÓBERT MACHÁČ sa úspešne venuje prepájaniu technológií a marketingu. Ako jeden zo spoluzakladateľov slovenského startupu YMELLO má na starosti definíciu biznis a marketingovej stratégie pre službu, ktorú využívajú klienti z USA, Indie a Európy. Pomáha podnikateľom u nás, ktorí chcú využiť internet ako svoj hlavný prezentačný kanál. Workshopy pod jeho vedením sú najmä o praxi a okamžitej využiteľnosti.

KEDY?

15.1. 2020, 16:00 - 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 14.1.2020 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: rp@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
  • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
  • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
  • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
  • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk