1_b.png

Ilustrácia technikou digitálnej perokresby

1_12_Ilustrácia-technikou-digitálnej-perokresby_cover.jpg

 

Na praktickom workshope pod vedením lektora, si vyskúšate jednotlivé nástroje a spolu vytvoríte ilustráciu štylizovanej komiksovej postavičky.

ČO SA DOZVIETE

 • nastavenie nového dokumentu a oboznámenie s užívateľským rozhraním Adobe Illustrator
 • vektorové tvary a cesty, praktické odskúšanie si možností nástroja Pen Tool
 • import referenčného obrázku, nastavenia pre pohodlnú prácu
 • vytvorenie vektorových ciest základného tvaru ilustrácie
 • úpravy ťahu vektorov pomocou variability hrúbky a tvaru
 • úprava finálneho vzhľadu perokresby pomocou Blend  a Pathfinder Tool
 • efektívne a rýchle vyfarbovanie pomocou Live Paint
 • zvýraznenie ilustrácie pridaním svetiel a tieňov
 • uloženie a export ilustrácie do PDF, JPG, PNG s transparentným pozadím

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • notebook s numerickou klávesnicou a myškou
 • nainštalovaný program Adobe Illustrator alebo jeho trial verziu na 7 dní
 • ak je to možné - odporúčame pracovať na 2 monitoroch
 • kreativitu a dobrú náladu
   

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Marián Rudinec – dizajnér a sochár, nadšenec pre nové technológie, ktorý pri svojej tvorbe aktívne využíva 2D a 3D modelovanie ako aj 3D tlač.

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Predstavíme Vám grafický program Adobe Illustrator a jeho pracovné prostredie. Ukážeme si, ako vytvoriť a nastaviť nový dokument. Dozvieme sa, ako naimportovať referenčný obrázok, ako vytvoriť vektorové tvary a vektorové cesty. Predstavíme si nástroje programu Pen Tool, Blend, Pathfinder Tool a Live Paint. Naučíme sa zvýrazňovať ilustráciu pridaním svetiel a tieňov. Napokon si ukážeme ako dokument exportovať.

ČO JE PROGRAM  ADOBE ILLUSTRATOR  A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Adobe Illustrator je celosvetovo známy a oceňovaný program na kreatívnu prácu a tvorbu vektorovej grafiky. Osvedčené nástroje pomáhajú kreatívcom a dizajnérom vytvárať jedinečné grafické výstupy a nezameniteľný štýl  ovplyvnený možnosťami práce s vektormi. Ilustrácie, logo dizajn, práca s textom, obalová grafika, reklamné predmety a množstvo iných aplikácií navzájom spája flexibilita pri zmene rozmerov, čistota a ostrosť podania detailov v akejkoľvek mierke, variabilita pri exporte grafických súborov pripravených na tlač, médiá alebo web, presnosť kriviek a čiar určených pre plotrovanie, rezanie laserom či strojové vyšívanie a množstvo iných možností.

 

KEDY

1.12.2021

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online

 

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:
Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich poslať poštou: NPC Žilina - Slovak Business Agency, EUROPALACE (4. poschodie), Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP), ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_za@npc.sk
   

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na: Digitálna perokresba v Adobe Illustrator. Ak absolvujete Digitálna perokresba v Adobe Illustrator, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť: Ilustrácia technikou digitálnej perokresby. Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné. 

 Ukončenie registrácie: 25.11.2021 do 16:00, alebo do zaplnenia kapacít

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené