1_b.png

GIMP: Tvorba grafiky v praxi

25.5 GIMP Tvorba grafiky v praxi_cover.jpg

 

Upravujte fotografie, vytvárajte fotomontáže alebo grafiku pre webové stránky, i keď ste začiatočník v počítačovej grafike! Počas workshopu sa naučíte orientovať v pracovnom prostredí grafického editora GIMP, čo vám umožní grafiku nielen technicky spracovávať, ale aj kreatívne navrhovať.

ČO SA DOZVIETE

 • základné nastavenia a nástroje GIMP-u
 • základné funkcie – nastavenie plátna, vrstvy, výbery v obraze a ich editácia
 • farby a nástroje na maľovanie – RGB vs. CMYK, miešanie farieb, farebné výplne a prechody
 • úprava fotografií - farebné korekcie a retušovanie, základné filtre na úpravy, tónovanie
 • text  – vkladanie a formátovanie, vhodný typ písma, orientácia v ponuke fontov, dizajn písma
 • fotomontáž - práca s rastrovou maskou a vrstvami
 • export - možnosti exportu a zvolenie správneho formátu
 • zdroje - zdroje grafických podkladov a fontov na internete
   

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • notebook s numerickou klávesnicou a myškou
 • nainštalovaný program GIMP: https://www.gimp.org/
 • ak je to možné - odporúčame pracovať na 2 monitoroch
 • kreativitu a dobrú náladu
   

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. František Tulec –  grafik, dizajnér webových stránok, fotograf a divadelník v jednom. Kreatívna duša plná nápadov, pričom grafickému dizajnu sa venuje viac ako 15 rokov.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Na úvod sa zoznámime s grafickým editorom GIMP a porovnáme si ho s konkurenčnými platenými alternatívami. Následnými ukážkami základných nástrojov sa naučíme ako dokážeme GIMP čo najefektívnejšie využívať. Naučíme sa pracovať s farbami, nástrojmi na maľovanie a textom. Ukážeme si postup úpravy fotografií, prácu s rastrovou maskou, vrstvami a možnosti exportu.

ČO JE PROGRAM GIMP A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Grafický editor GIMP je považovaný za najlepší bezplatný grafický nástroj na úpravu a tvorbu rastrovej grafiky. GIMP je najčastejšou a najkvalitnejšou alternatívou k drahým profesionálnym grafickým editorom.

 

KEDY

25.5.2022

16:30 - 19:30 hod.

KDE

Online

 

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:
Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich poslať poštou: NPC Žilina - Slovak Business Agency, OC Makyta (1. poschodie), 1. mája 1016/4, 010 01 Žilina.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP), ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_za@npc.sk
   

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

 

 • Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na:  GIMP: Úvod do programu
 • Ak absolvujete GIMP: Úvod do programu, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť:  GIMP: Tvorba grafiky v praxi
 • Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné. 

Ukončenie registrácie:
19.5.2022 do 16:00, alebo do zaplnenia kapacít

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.