1_b.png

GDPR Čo ešte o nariadení neviete

02.04. GDPR Čo ešte o nariadení neviete_KE_RP_cover.jpg

 

Od začatia uplatňovania GDPR v praxi ubehol takmer rok, no vy máte pri stále nejaké otázky. Na tomto seminári sa dozviete aktuálne informácie a skúsenosti vo svetle najnovších usmernení a pokynov.

ČO SA DOZVIETE

  • podmienky spracúvania fotografií a videa
  • dodržanie zákonnosti spracúvania osobných údajov
  • spracovateľské operácie s ohľadom na ochranu osobných údajov
  • ďalšie kroky po prvej implementácii GDPR
  • praktické ukážky (ako zašifrovať mail či nastaviť cookies)

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Oliver Nemčíkodborný konzultant pre kyberbezpečnosť, IKT a ochranu dát (GDPR), danými oblasťami sa zaoberá viac ako 15 rokov, získané poznatky aplikuje do praxe pre klientov „na kľúč“ (T-Systems, Deutsche Telekom, Asuan, atď.).

JUDr. Ľubomír Lukič – pôsobí v advokátskej kancelárii LS Legal, s.r.o., ktorá poskytuje právne služby zamerané najmä na ochranu osobných údajov, právo duševného vlastníctva, softvérové právo, počítačovú kriminalitu a právo súvisiace s elektronickým prenosom dát.

KEDY

02.04.2019

13:00 - 17:00 hod.

KDE

Košická regionálna komora SOPK

(budova WAGON SLOVAKIA Košice)

Bencúrova 13

040 01 Košice

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 29.03.2019 do 16.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.