1_b.png

Fusion 360: 3D modelovanie hračky

cover_24.1.-Fusion-360-3D-modelovanie-hračky.jpg

 

Spoznajte základy parametrického modelovania v programe Fusion 360. Pri vytváraní 3D modelu hračky sa naučíte, ako dizajnovať 3D model a prototypovať. Dozviete sa základné spôsoby tvorby modelu od základných tvarov až po vytváranie detailov. V závere model pripravíte do tlače v programe Cura. Workshop nadväzuje na teoretickú besedu Praktické využitie 3D tlače, kde sa dozviete základné informácie o 3D tlači a modelovaní.

ČO SA DOZVIETE

 • oboznámenie sa programom Fusion 360
 • základné funkcie programu a kreslenie v ploche
 • tvorba základných geometrických tvarov
 • extrudovanie 2D objektov do 3D
 • práca s objektami a modifikovanie tvarov
 • kopírovanie a zrkadlenie
 • rectangular pattern a circular pattern
 • exportovanie do STL
 • príprava modelu do tlače v Cura sliceri

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. art. Jakub Šíma – absolvent študijného programu Voľné výtvarné umenie na FU TU v Košiciach. 3D technológiám sa venuje od roku 2016. Prácu s 3d technológiami využíva vo svojej odbornej aj tvorivej činnosti. Ako prvý na Slovensku začal pracovať s 3d tlačou z keramickej hliny.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?

Na úvod sa oboznámite so základnými prvkami programu a užívateľským rozhraním programu Fusion 360. Vytvoríte si nový projekt, importujete si obrázok ako predlohu, podľa ktorej budeme pracovať. Vytvoríme si sketch, v ktorom budeme kresliť kontúry objektu. Naučíte sa ako kresliť podľa parametrov ale aj od ruky. Preberieme tvorbu základných geometrických tvarov, ich výber a možnosti, tvorbu a modifikovanie 2D kresby, extrudovanie 2D nákresu do 3D. Predstavíme si základné postupy modifikovania 3D objektov. Namodelovaný objekt sa naučíte exportovať a následne pripraviť na tlač v Cura sliceri. Naučíte sa tiež umiestniť objekt na ploche sliceru a nastaviť parametre tlače.

 

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 

KEDY

24.1.2023

17:00 - 20:00 hod

KDE

Online – MS Teams

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP
Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

 

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 1. listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom) najneskôr deň pred podujatím:
 • poštou na adresu (1.trieda, NEdoporučene): EcoPoint Office Center 2, Magnezitárska 2/B, 040 13 Košice
 • osobne na adresu: EcoPoint Office Center 2, Magnezitárska 2/B, 040 13 Košice – 2.poschodie.

Otváracie hodiny nájdete tu.

 1. elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_ke@npc.sk
   

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na: Praktické využitie 3D tlačeAk absolvujete Praktické využitie 3D tlače, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť: Fusion 360: 3D modelovanie hračky. Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné.  

Ukončenie registrácie:
19.1.2023 do 12:00, alebo do naplnenia kapacít.

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené