1_b.png

Fotografia, ktorá upúta

18_8 Fotografia, ktorá upúta RP BB (FB-cover).jpg

 

Oslovte viac zákazníkov kvalitnými produktovými fotografiami! Na praktickom workshope sa dozviete veľa užitočných informácií ako odfotiť produkt tak, aby bol pre zákazníka príťažlivý. Dozviete sa aj mnohé ďalšie tipy. Nezabudnite si pripraviť fotoaparát alebo mobilný telefón, 4-5 vlastných fotografií, kreativitu a dobrú náladu. 

ČO SA DOZVIETE

  • ako správne vytvoriť produktovú fotografiu
  • ako vyvolať u zákazníka fotografiou pozitívne emócie
  • ako urobiť správnym osvetlením fotografiu výnimočnou
  • ako nastaviť základné technické parametre fotoaparátu
  • ďalšie praktické tipy pri fotení a rozbory fotografií účastníkov

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Petr Turoň pôvodne vyštudoval právo, ale pracuje ako manažér v oblasti filmu a fotografie. Venuje sa tvorbe odborných vzdelávacích workshopov na tému fotenie, filmovanie, marketing filmárskych a foto aktivít, ale aj soft skills kurzov. Získal viacero ocenení na neprofesionálnych súťažiach v oblasti fotky a filmu.

KEDY

25.8.2021

9:00 - 13:00 hod.

KDE

NPC Banská Bystrica

Námestie Ľudovíta Štúra 31 (polyfunkčná budova JOPA),

974 05 Banská Bystrica

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 22. 8. 2021 do 18.00 hod.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra v Banskej Bystrici. Adresu nájdete TU.
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 odošlite na emaily príslušného regiónu uvedeného v sekcii KONTAKT nižšie

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk, adresa

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené