1_b.png

Ekosystém sociálneho podniku

10_11_Ekosystem-socialneho-podniku_AP-(FB-cover).jpg

 

Sociálne podnikanie je podnikanie 21. storočia. Rozvíja modernú spoločnosť, je iniciátorom zmien a inovácií. Sociálny podnik je konkurenčná výhoda budovaná prostredníctvom kvality poskytovaných tovarov a služieb. Lektorka objasní služby a produkty sociálnych podnikov ako možnosť náhradného plnenia pre firmy, ktoré nezamestnávajú znevýhodnených zamestnancov.

DOZVIETE SA:

  • ako založiť a manažovať sociálny podnik s akcentom na špecifiká sociálneho podnikania
  • ako sa môžu znevýhodnené osoby a zraniteľné skupiny uplatniť na trhu práce
  • aká je spoločenská zodpovednosť a dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu s demokratickým riadením

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Mgr. Marcela Hajtmánková je odborníčka na sociálnu ekonomiku, zakladanie sociálnych podnikov a chránených dielní. Viac ako 15 rokov pôsobí v oblasti práce s mládežou a sociálnej inklúzie mladých ľudí na Slovensku a v Rakúsku. Aktuálne pracuje v Tenenet o.z. ako projektová manažérka pre podporu zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením a venuje sa inovatívnym sociálnym projektom.

KEDY

10.11.2021

17:00 - 19:00

KDE

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát ).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 8.11.2021 do 15:00 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363224

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené