1_b.png

Dosiahnite firemnú víziu pomocou definovania cieľov

12_2 Dosiahnite firemnú víziu pomocou definovania cieľov_RP ZA(FB cover).jpg

 

Akákoľvek osobná alebo firemná vízia sa napĺňa naozaj ťažko, ak podnikateľovi chýba plán (čo chcem dosiahnuť), systém (ako to dosiahnem) a dlhodobá motivácia (prečo to chcem dosiahnuť). Určiť a spísať si správne firemné ciele je dôležité, ale udržať na nich pozornosť počas celého roka je kľúčové.

ČO SA DOZVIETE

  • Stratégiu, ako si nastaviť firemné ciele a nezľaviť z nich počas roka
  • Spôsob, ako identifikovať čo naozaj chcete a potrebujete na dosiahnutie svojich cieľov
  • Systém, ako si plánovať úlohy, ktoré majú najväčší dosah na vaše ciele počas nasledujúcich 90-tich dní
  • Ako ciele pravidelne vyhodnocovať a čo robiť, keď idete mimo plán
  • Nástrahy, ktorým by ste sa mali pri plánovaní vyhnúť
  • Návod, ako do vašich cieľov zahrnúť aj zamestnancov a externých spolupracovníkov

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Vladimíra Neuschlová – biznis koučka, konzultantka v oblasti vedenia ľudí a firemnej kultúry. V minulosti pracovala 11 rokov na rôznych manažérskych pozíciách v medzinárodných firmách na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2016 spolupracuje s podnikateľmi a vrcholovými lídrami z rôznych odvetví, ktorým pomáha zlepšovať ich leadership zručnosti a efektívnejšie dosahovať ich osobné a firemné ciele.

KEDY

12.2. 2020

13:00 - 17:00 hod.

KDE

Výskumné centrum

Žilinská univerzita

Univerzitná 8215/1

Žilina 010 08

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 10.2. 2020 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v 7 samosprávnych krajoch Slovenska, s výnimkou BSK a č. 2 - Podpora rozvoja MSP, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené