1_b.png

DIY: Meteo stanica

DIY_ Meteo stanica - 07.05.2019.png

 

Chceli by ste si navrhnúť vlastnú jednoduchú meteo stanicu? Tak neváhajte a príďte na náš ďalší elektronický workshop, kde spoločne vytvoríme zariadenie, ktoré dokáže merať aktuálnu teplotu a vlhkosť vzduchu.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?

Na úvod si povieme niečo o „Internete vecí“ (angl. Internet of things, skratka IoT), jedná sa v súčasnosti o veľmi obľúbenú tému v oblasti informačných technológií. V rámci workshopu si vyrobíme jednoduché IoT zariadenie postavené na module ESP8266 plniace funkciu meteo stanice.

Začneme modelovaním krytu, ktorý ochráni senzor teploty pred priamym slnečným žiarením a zároveň zabezpečí dostatočný prietok vzduchu pre spoľahlivé meranie. Krok po kroku sa naučíme základy 2D modelovania v programe Corel Draw až vytvoríme hotový 2D model. Predvedieme prácu lasera, ktorý jednotlivé časti vyreže z plexiskla a následne zhotovíme kryt. Ďalej sa sústredíme na zostrojenie elektronickej časti zariadenia a oboznámime sa s funkciami jednotlivých použitých komponentov. Následne prejdeme k programovaniu mikrokontroléra vo vývojovom prostredí Arduino, vďaka ktorému sfunkčníme naše zariadenie. Workshop ukončíme testovaním našich meteo staníc, pričom každý účastník si svoje zhotovené zariadenie môže zobrať domov.

Workshop vyžaduje aktívny prístup k zadaniu a záujem naučiť sa niečo nové.

KEDY?

Workshop sa uskutoční v utorok 11. júna 2019 v čase od 16:30 do 20:30 hod.

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- vlastný notebook s myškou

- nainštalovaný Arduino program

- nainštalovaný Corel Draw program alebo jeho Trial verzia na 15 dní

- kreativitu a dobrú náladu :)

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené