1_b.png

Digitálna perokresba: príprava dizajnu

24.8.-Digitálna-perokresba-príprava-dizajnu_cover.jpg

 

Vytvárajte vlastné dizajnové tričká! Pozývame vás na besedu, kde vám teoreticky predstavíme, ako spojiť jedinečný vzhľad grafiky vytvorenej technikou digitálnej perokresby (digital inking) s možnosťami nažehľovacej fólie. Viac sa dozviete nielen o celom procese tvorby dizajnu trička, ale aj o tipoch a postupoch pre efektívnu a rýchlu prácu.

 

ČO SA DOZVIETE

 • ako začať: praktické informácie pred tvorbou grafiky na tričko
 • nažehľovacia fólia, ako s ňou pracovať
 • predstavenie techniky Digitálnej perokresby ( Digital Inking)
 • možnosti nažehľovacej fólie – skúsme to len s dvoma farbami
 • ako na dizajn grafiky: zjednodušovanie a zvýrazňovanie foriem
 • vektorové cesty a dráha rezacieho plotra
 • príprava grafiky v Adobe Illustrator, možnosti programu
 • základné informácie pre prácu s rezacím plotrom
 • príprava orezanej fólie na nažehľovanie
 • diskusia 

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • kreativitu a dobrú náladu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Marián Rudinec – dizajnér a sochár, nadšenec pre nové technológie, ktorý pri svojej tvorbe aktívne využíva 2D a 3D modelovanie ako aj 3D tlač.

 

KEDY

24.8. 2022

15:00 - 16:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum

1. mája 1016/4

010 01 Žilina

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

• Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na:  Digitálna perokresba: príprava dizajnu 

• Ak absolvujete Digitálna perokresba: príprava dizajnu, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť:  Digitálna perokresba: portrét na tričku 

• Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné.  

Ukončenie registrácie: 22.8.2022 do 16:00, alebo do zaplnenia kapacít

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email 

creativepoint_za@npc.sk 

Tešíme sa na Vás!


Podujatie, ako jednorazová ad hoc forma skupinového poradenstva „Špeciálne workshopy“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.