1_b.png

Digitálna bezpečnosť v praxi

02_06_Digitálna-bezpečnosť-v-praxi_cover.jpg

 

Podnikatelia, viete aké hrozby existujú v digitálnom svete? Získajte súhrn základných pravidiel bezpečnosti v digitálnom svete a zistite ako sa IT hrozbám vyhnúť. Každý podnikateľ a živnostník, využívajúci IT technológie, by mal poznať základné pravidlá bezpečnosti v digitálnom svete.

ČO SA DOZVIETE?

 • prečo sa bezpečnosť netýka len veľkých firiem a bánk, ale každého
 • čo mi hrozí v mojom podnikaní a čo nesmiem podceniť
 • manipulačné techniky a podvody – ako ich spoznať a brániť sa
 • ako zostaviť rýchly kontrolný zoznam, aby som na nič v mojej firme nezabudol
 • zodpovednosť zamestnancov a čo pre to urobiť
 • zákony, ktorým sa nevyhnem
 • diskusia

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ing. Jaroslav Oster – pôsobí ako konzultant pre oblasť informačnej bezpečnosti a súdny znalec pre informačné technológie. Podieľal sa na mnohých vzdelávacích projektoch zameraných na témy informačnej a kybernetickej bezpečnosti a boja proti počítačovej kriminalite.

 

KEDY?

2.6.2022, od 09:00 do 13:00 hod.

Ukončenie prihlasovania: 28.5.2022

KDE?
Online

KONTAKT: aktivita4@sbagency.sk


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

1. Listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné fyzicky podpísané listinné originály doručiť osobne alebo poštou na regionálnu pobočku.

Adresy príslušných regionálnych pobočiek:

Banskobystrický kraj: NPINT, NPC Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra 31 (polyfunkčná budova JOPA), 974 05 Banská Bystrica

Košický kraj: adresu na doručenie vám oznámi pracovník zaoberajúci sa vašou Žiadosťou

Nitriansky kraj: NP INT, NPC Nitra, Soda Business Park, Novozámocká 67, 949 05 Nitra

Prešovský kraj: NP INT, NPC Prešov, Kúpeľná 6, 080 01  Prešov

Trenčiansky kraj: NP INT, NPC Trenčín, Soblahovská 6688, 911 01 Trenčín

Trnavský kraj: NP INT, NPC Trnava, Business centrum, Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava

Žilinský kraj: NP INT, NPC Žilina, OC Makyta, 1. mája 1016/4, 010 01  Žilina

2. Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email regionálnej pobočke.

E-maily príslušných regionálnych pobočiek:

Banskobystrický kraj: npint_bb@npc.sk

Košický kraj: npint_ke@npc.sk

Nitriansky kraj: npint_nr@npc.sk

Prešovský kraj: npint_po@npc.sk

Trenčiansky kraj: npint_tn@npc.sk

Trnavský kraj: npint_tt@npc.sk

Žilinský kraj: npint_za@npc.sk

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli.


Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácia MSP, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23.apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 13012013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1-6) (ďalej len „nariadenie CRII+“). Predmetné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ, t.j. dňa 24. apríla 2020.

Na základe nariadenia CRII+ došlo k úprave ustanovenia čl. 3 ods. 3 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17.12.2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1080/2006, ktorou sa doplnilo, že „podniky ktoré sú prijímateľmi podpory v súlade s dočasným rámcom pre opatrenia štátnej pomoci alebo s nariadeniam Komisie (EÚ) č. 1408/2013 a (EÚ) č. 717/2014, sa na účely tohto bodu nepovažujú za podniky v ťažkostiach“.

Toto nariadenie platí do odvolania.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené