1_b.png

Design Sprint – spoznajte nový biznis model

4_6_AP_KE_Design-Sprint-–-spoznajte-nový-biznis-model-(FB-cover).jpg

 

Čo znamená Design Sprint? Je to proces na zodpovedanie kritických otázok prostredníctvom návrhov, prototypov a testovania so zákazníkmi. Zistíte, ako tento biznis model funguje a ako ho využiť v budúcom podnikaní.

ČO SA DOZVIETE

  • ako rozdeliť komplexný problém a dosiahnuť vytýčený cieľ
  • aké sú výhody rozmanitej skupiny ľudí pri riešení projektu
  • dôležitosť včasnej ukážky vašej práce zákazníkom s cieľom získania spätnej väzby

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Martina Hanusová, ktorá je zodpovedná za business development, rozvíjanie platformy a značky na pozícii COO v spoločnosti BeeSafe. Aktívne spoluorganizovala Startup Weekend v Žiline. Venuje sa rozvoju podnikateľských zručností a schopností so zameraním na začínajúcich podnikateľov v komunite Startupis.

KEDY

4. 6. 2020

16:00 – 19:00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

 

Ukončenie registrácie: 29. 5. 2020 do 18:00 hod.

KONTAKTY: ap.ke@npc.sk alebo +421 948 065 375

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.