1_b.png

Copywriting a tone of the voice

11_11_Copywriting-npint-ZA-(FB-cover).jpg

 

Chcete sa stať expertom na tvorenie textov, ktoré okamžite zaujmú vašich potenciálnych zákazníkov?  Na našom bezplatnom skupinovom odbornom poradenstve sa dozviete, na čo všetko sa treba zamerať pri tvorbe textov a pri tóne komunikácie značky.

Na online seminári sa naučíte, ako vďaka kvalitným a zaujímavým textom, či správne vymysleným sloganom získate nielen nových zákazníkov, ale môžete aj zlepšiť mienku o vašom produkte alebo firme. Ukážete si, čomu sa pri vytváraní textov na web treba vyvarovať, ako dĺžkou textu nestratiť pozornosť čitateľa ale aj to, ako správne hľadať kľúčové slová, ktoré zákazníka určite zaujmú.

Keďže ide o interaktívny workshop, počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.
Podmienkou účasti je mať vlastný e-shop.

 

ČO SA DOZVIETE?

 • 6 hodín online vzdelávania v malej skupine
 • ako by mali vyzerať texty na web a SEO cypywriting
 • ako písať META popisky k produktom a kategóriám
 • ako správne tvoriť CTA a linky
 • všetko o štýle textu, častých chybách pri tvorbe textov, o dĺžkach textu a heatmapovaní pozornosti čitateľov
 • ako narábať s odsekmi a headlinmi
 • ako správne tvoriť texty na web, do newslettrov, na letáky a offline marketingové nosiče
 • ako správne nastaviť tón komunikácie značky
 • všetko o konzistencii textov a tóne naprieč platformami
 • ako správne stanoviť víziu značky na základe jedného kľúčového slova

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Ivica Ďuricová je copywriterka, spisovateľka a zakladateľka content marketingovej agentúry Adlervia. Má za sebou viac ako 10 rokov praxe v oblasti písania a editovania reklamných textov, tvorby názvov firiem a tvorby tone of voice (komunikačnej stratégie firmy). Prevažne spolupracuje s malými a strednými firmami zo Slovenska a Čiech, no v portfóliu má aj veľké ryby ako banky či telekomunikačných operátorov. Je jednou z mála stredoeurópskych copywriterov, ktorí sa môžu pochváliť spoluprácou s britskou agentúrou The Writer, najväčšou textárskou agentúrou na svete. Ivica sa okrem písania pre klientov venuje aj písaniu kníh.

 

KEDY?

11.11.2020

9:00 - 16:30 hod
 

KDE?
Online – MS Teams

KONTAKT: npint_za@npc.sk

Ukončenie prihlasovania: 5.11.2020 alebo do naplnenia kapacity semináru


Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácia MSP, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli

Plné znenie Výzvy si môžete stiahnuť  TU

 

V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23.apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 13012013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1-6) (ďalej len „nariadenie CRII+“). Predmetné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ, t.j. dňa 24. apríla 2020.

Na základe nariadenia CRII+ došlo k úprave ustanovenia čl. 3 ods. 3 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17.12.2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1080/2006, ktorou sa doplnilo, že „podniky ktoré sú prijímateľmi podpory v súlade s dočasným rámcom pre opatrenia štátnej pomoci alebo s nariadeniam Komisie (EÚ) č. 1408/2013 a (EÚ) č. 717/2014, sa na účely tohto bodu nepovažujú za podniky v ťažkostiach“.

Toto nariadenie platí do odvolania.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené