1_b.png

CNC frézovanie s Fusion 360 CAM

Cover.png

 

Softvér Fusion 360 je výborný nástroj na vytváranie presných modelov v industriálnych štandardoch. Na tomto podujatí sa bližšie pozrieme na CAM modul, vďaka ktorému dokážeme pre hotový model vytvoriť podmienky pre obrábanie pomocou CNC frézy ako alternatívu programu Vectric Aspire. Spoločne si prejdeme zadefinovanie parametrov pre frézu a navrhnutie obrábacích nástrojov, ktoré využijeme pre zhotovenie obrobku. Následne zvolíme rezné podmienky a obrábacie hladiny pre náš model a tiež si ukážeme, ako nám Fusion 360 pomáha pri návrhu tým, že nám ukazuje možné kolízie a obmedzuje činnosť len na zvolenú oblasť. Nakoniec lektor vyskúša návrh reálne zhotoviť na CNC fréze, aby sme sa uistili, že rezné podmienky sme zvolili správne

ČO JE TO FUSION 360?

Program Fusion 360 je prvý 3D CAD, CAM a CAE nástroj svojho druhu. Spája v sebe celý proces digitálneho prototypovania, 3D návrhu a vývoja výrobku. Obsahuje funkcie ako 3D modelovanie súčastí a zostáv, priamu editáciu objemových a veľkoplošných modelov, ich analýzu a vizualizáciu. Vďaka nemu zvládnete vytvoriť model, vykonať simulačné procesy a vo finálnej verzii výrobok profesionálne vykresliť, vyrenderovať a pripraviť napr. pre 3D tlač alebo výrobu.

KEDY?

Workshop sa uskutoční v utorok 18. januára 2022 v čase od 16:30 do 20:30 hod.

KDE?

Online – Microsoft Teams

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ:

- vlastný počítač s myškou

- nainštalovaný Fusion 360

- odporúčame pracovať na 2 monitoroch

- kreativitu a dobrú náladu

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:
Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP) (do piatich pracovných dní od prihlásenia): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint@npc.sk

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené