1_b.png

CNC fréza od A po Z

CNC fréza od A po Z - 21.05.-29.05..png

 

Pozor, pozor, máme tu pre vás prvý cyklus workshopov – štvordňový intenzívny kurz!. Dozviete sa mnoho o práci s CNC frézou a náš šikovný lektor vás prevedie krok po kroku týmto technickým procesom. Vďaka nášmu kurzu sa stanete samostatným používateľom a odnesiete si tak nie len teoretické, ale aj praktické skúsenosti.

KEDY?

Utorok 21.05.2019 : 17:30 – 20:30

Streda 22.05.2019 : 17:30 – 20:30

Utorok 28.05.2019 : 17:30 – 20:30

Streda 29.05.2019 : 17:30 – 20:30

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

PROGRAM:

21.05. Základy merania a stavba CNC strojov

Na začiatok workshopu sa oboznámime s históriou obrábacích strojov. Objasníme si základné, posuvné mechanické prvky (štvorcové vedenie, rybinové vedenie, lineárne vedenie, trapézové skrutky, guľôčkové skrutky), ktoré sú používané vo väčšine CNC strojov. Následne si prejdeme ich výrobu a údržbu. Na procese zaškrabávania, za pomoci tušírovacej farby a presnej prímernej žulovej dosky, si ukážeme, prečo je precíznosť pri tejto technológií tak dôležitá. Predvedieme si presné meranie a to za pomoci stotinového, tisícinového odchýlkomera, nádrhu – dielenský výškomer a žulovej dosky. Objasníme si parametre CNC frézy a zahĺbime sa do problematiky krokových motorov.

Na záver začneme základnými prvkami v programe Aspire a prejdeme si základy G-kódu.

22.05. Programovanie v Aspire a Fusion 360

V náš druhý deň sa budeme venovať hlavne práci v programe Aspire a Fusion 360. V Aspire sa naučíme nakresliť jednoduchý vektorový objekt a následne ho vyrežeme z dreva na CNC fréze (základnými stratégiami pocket a contour). Pri práci s frézou si objasníme nulový bod, rýchlosť posuvu, otáčky vretena a základné zásady pri frézovaní (axiálny a radiálny úber, stepover, conventional a climb milling, geometria frézok).

Na záver začneme so základmi v programe Fusion 360.

28.05. Pokročilejšie programovanie vo Fusion 360

Pri našom treťom stretnutí sa budeme naplno venovať 3D modelovaniu v programe Fusion 360. Vymodelujeme si jednoduchý objekt a následne si naprogramujeme frézovací program cez CAM modul Fusionu 360.

Na záver si naše namodelované výtvory vyfrézujeme.

29.05. Frézovanie a povrchová úprava

V posledný deň nášho intenzívneho kurzu sa zahĺbime do pokročilejšej frézovacej stratégie (3d – parallel, 3d contour, 3d pocket + adaptive stratégia). Po tomto kurze sa stanete samostatným používateľom CNC frézy, preto pre odvážnejších ponúkame príležitosť, aby si nastavenie a spustenie frézy, mohli prejsť úplne sami.

S našim kurzom sa rozlúčime dôležitou činnosťou, a to je povrchová úprava, ktorú si aj prakticky vyskúšame na našich zhotovených modeloch.

Pre zvedavejších predstavujeme naše stroje, na ktorých budete pracovať:

CNC fréza na oceľ

Profesionálna 3D CNC fréza / gravírka - Kompas F 1100

Program sa môže meniť, v závislosti od úrovne a záujmov účastníkov.

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- vlastný notebook s myškou

- nainštalovaný program Fusion 360

- nainštalovaný program Aspire

- kreativitu a dobrú náladu :)

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV BOOTCAMPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Nájdete nás aj na Facebooku

Tešíme sa na Vás!


Cyklus workshopov, ako jednorazová forma skupinového poradenstva „Cyklus workshopov“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené