1_b.png

Čarujeme s Facebookom

29.05. Čarujeme s Facebookom_AP_KE_cover_AP.jpg

 

Facebook ponúka obrovské možnosti na kreatívne, efektívne a úspešné kampane, ktorých hlavnou výhodou je ich merateľnosť - analytika, štatistiky, vyhodnocovanie a presné určenie cieľovej skupiny. Na reálnych príkladoch si ukážeme, akú silu majú v dnešnej dobe sociálne siete a ako ich môžete využiť vo svoj prospech. Prilákajte si to správne publikum!

DOZVIETE SA

  • ako sa správa dnešný online užívateľ ako eliminovať nedostatky v komunikácii
  • kreatívne formy komunikácie na sociálnych sieťach
  • Business Manager a reklama na Facebooku a Instagrame
  • ako správne optimalizovať a vyhodnocovať kampane

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Viktória Margitová - pracuje ako Online Marketing Specialist vo firme Promiseo , kde zodpovedná za dodanie, vyhodnotenie a kvalitu kampane. Vedie tiež kurzy social media marketingu a copywritingu. Viedla desiatky projektov, od malých lokálnych start-upov, až po nadnárodné korporáty.

KEDY

29.05.2019

16:00 – 19:00 hod.

KDE

MONOPOL SPACE

Alžbetina 55

040 01 Košice

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Košice: ap.ke@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 28.05.2019 do 12.00 hod.


Seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené