1_b.png

Byť produktívny bez stresu

23_1 Byť produktívny bez stresu _AP ZA.jpg

 

Príliš veľa práce a málo času. Iste to poznáte. V týchto situáciách je náročné vyhnúť sa stresu a práve ten môže brániť v produktivite. V rámci 3-hodinového aktívneho školenia objasníme, ako sa môžu budúci podnikatelia motivovať k činnosti, či prečo sa niekedy v práci nedarí, tak ako by sa mohlo.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • Ako sa motivovať k činnosti
  • Ako riešiť komplexné zadania
  • Efektívny systém podľa Davida Allena

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Michal Žarnay – väčšinu svojich lektorských skúseností získal pôsobením ako učiteľ na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline a v neziskovom sektore. Najviac sa venuje zážitkovému vzdelávaniu a koučovaniu v oblasti osobnostného rozvoja s dôrazom na efektivitu jednotlivca a jeho komunikácie s okolím, participatívne fungovanie tímov, facilitáciu a rozvoj osobnej i tímovej tvorivosti. Taktiež vzdeláva aj v oblasti modelovania systémov a operačnej analýzy, v ktorej sa venuje aj výskumu.

KEDY

23.01.2020

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Vedecký park Žilinskej univerzity

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 22.01.2020 do 13.30 h


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska – okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/ záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.