1_b.png

Buďte v obraze: Zmeny a novinky v e-commerce v roku 2021

8_4_Buďte-v-obraze-Zmeny-a-novinky-v-e-commerce-v-roku-2021_AP-(FB-cover).jpg

 

Chcete sa dozvedieť aké novinky a zmeny v e-commerce vás čakajú od 1.7.2021? Zúčastnite sa nášho online podujatia. Dozviete sa ako pandémia ovplyvnila e-commerce trh, aké sú novinky a trendy. Na podujatí budú objasnené aj informácie o vyhýbaní sa nástrahám regulácie, ochrane duševného vlastníctva a využívaní moderných služieb ako zdroja konkurenčnej výhody.

ČO SA DOZVIETE:

  • ochrana osobných údajov a duševné vlastníctvo v e-commerce
  • platobné služby a ich použitie pre e-commerce
  • hlavné aspekty, ktoré zmenili e-commerce
  • trendy v e-commerce a ako využiť nasledujúce roky pre úspech na e-commerce trhu

KTO SÚ VAŠI LEKTORI:

JUDr. Patrik Rako, PhD., LL.M. – právo študoval na Slovensku, Hong Kongu a USA. Na Slovensku pôsobí v advokácii, kde sa venuje obchodným spoločnostiam, compliance, regulatorike a procesnému právu. Okrem toho sa venuje pedagogickej a poradenskej činnosti.

Mgr. Anton Drozda – majiteľ marketingovej agentúry BigWay.sk, ktorá sa zameriava na komplexné zastrešenie marketingových aktivít značiek po celom Slovensku. Pôsobil na rôznych marketingových pozíciách v e-commerce, turizme ale aj retaile. Prioritne sa venuje  marketingovým stratégiám, dizajnu a tvorbe web stránok a e-shopov.

KEDY?

8.4.2021, 16:00 – 19:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 6.4.2021 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363324

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené