1_b.png

Brožúra v Adobe InDesign

27_1 Brožúra v Adobe Indesign CP ZA (FB cover).jpg

 

Využite nástroje špičkového programu Adobe InDesign, ktorý je určený na navrhovanie rozloženia a vzhľadu stránok pre tlačové a digitálne médiá. Venovať sa budeme vytvoreniu a nastaveniu dokumentu. Pomocou profesionálnych nástrojov na rozloženie a sadzbu vytvoríme stránky dokumentu so štýlovou typografiou importujeme text a grafické súbory.

ČO SA DOZVIETE

 • zoznámenie sa s užívateľským rozhraním Adobe InDesign
 • vytvorenie a nastavenia nového dokumentu
 • ako vytvoriť rozloženie jednotlivých prvkov strany dokumentu
 • import grafických a textových súborov
 • ako vytvoriť štýl odseku a štýl písma a ich aplikácia
 • export a príprava tlačového PDF

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • vlastný nabitý notebook s myškou
 • nainštalovaný program Adobe Indesign alebo jeho trial verziu na 7 dní: https://www.adobe.com/sk/products/indesign.html#
 • ak je to možné - odporúčame pracovať na 2 monitoroch
 • kreativitu a dobrú náladu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Marián Rudinec – dizajnér a sochár, nadšenec pre nové technológie, ktorý pri svojej tvorbe aktívne využíva 2D a 3D modelovanie ako aj 3D tlač.

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Predstavíme Vám grafický program Adobe Indesign a jeho pracovné prostredie, a teda workshop je určený aj pre začiatočníkov. Najskôr sa zoznámime s užívateľským prostredím programu a prístupom k jednotlivým nástrojom. Vytvoríme nový dokument, nastavíme veľkosť a počet strán, určíme veľkosť orezu. Následne sa budeme venovať rozloženiu jednotlivých častí strany dokumentu, nastavíme margá a vodiace linky, následne vytvoríme Master page. Naučíme sa vytvárať kontajnery pre text a grafiku, importujeme grafické a textové súbory. Ukážeme si, ako vytvoriť štýly odsekov písma a zalomíme texty. Napokon sa naučíme exportovať dokument do PDF súboru určenému na komerčnú tlač.

ČO JE PROGRAM ADOBE INDESIGN A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Počítačový program Adobe InDesign je určený na zalomenie periodík, plagátov či iných tlačených médií.

KEDY

27.1. 2021

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online – MS Teams

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:


Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich poslať poštou: NPC Žilina - Slovak Business Agency, Sládkovičova 169/14, P.O.BOX B -127, 010 01 Žilina.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP) (do piatich pracovných dní od registrácie): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_za@npc.sk

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na: Úvod do Adobe InDesign. Ak absolvujete Úvod do Adobe InDesign, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť: Brožúra v Adobe InDesign. Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné. 

Ukončenie registrácie:
21.1.2021 do 16:00

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené