1_b.png

Branding a marketingová stratégia v kocke

14-az-16_11_Branding-Marketingová-stratégia-v-kocke-RP_BA-(FB-cover).jpg

 

Každá firma potrebuje jasne zadefinovanú marketingovú stratégiu, aby mohla podľa nej pripravovať plány pre svoj rast. Počas troch dní získate informácie o tom, ako správne uchopiť branding svojej značky, ako si pripraviť marketingovú stratégiu a budeme sa venovať aj tomu, ako získať a udržať si klientov.   

Harmonogram série podujatí:

14.11. / 9:00 – 13:00 hod. - Téma č. 1 – Branding pre značku  

15.11. / 9:00 – 13:00 hod. - Téma č. 2 – Ako si vytvoriť marketingovú stratégiu

16.11. / 9:00 – 13:00 hod. - Téma č. 3  – Marketingový mix a tvorba obsahu

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.

Vzdelávacie podujatie, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná. 

Registrácia je uzavretá. Kapacita podujatia bola naplnená.

Ukončenie registrácie: 3.11. 2023 o 14:30

Kontakt: podujatie@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU

Detailný harmonogram sérii podujatí:

Téma č. 1  - Branding pre značku 

14.11. / 9:00 – 13:00 hod.

ČO SA DOZVIETE?

 • Čo je to branding a ako pomôže vašej značke
 • Čo zahŕňa brandingová stratégia
 • Vízia a misia spoločnosti
 • USP – Unique Selling Proposition
 • Vizuálna stránka značky

Téma č. 2 – Ako si vytvoriť marketingovú stratégiu

15.11. / 9:00 – 13:00 hod.

ČO SA DOZVIETE?

 • Hĺbková analýza značky
 • Konkurenčný analýza v online priestore
 • Zákaznícke persóny
 • Pozicioning
 • Stanovenie krátkodobých a dlhodobých cieľov
 • Vytvorenie Customer Journeys
 • Výber vhodných marketingových kanálov

Téma č. 3  – Marketingový mix a tvorba obsahu

16.11. / 09:00 – 13:00 hod.

ČO SA DOZVIETE?

 • Výber vhodných marketingových kanálov
 • Rozloženie marketingového budgetu podľa marketingovej stratégie
 • Nastavenie merateľných ukazovateľov
 • Marketingové taktiky na dosiahnutie cieľov
 • Tvorba obsahu s pomocou umelej inteligencie

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Mgr. Veronika Bošková marketingový expert a konzultant pre malé a stredné podniky. Celý profesijný život sa pohybuje v marketingu, či už na klientskej alebo agentúrnej strane. Je aktuálne jediným certifikovaným Brand Architektom na Slovensku. Posledný rok sa intenzívne venuje téme praktického využitia AI v marketingu na zjednodušenie procesov a optimalizáciu marketingových budgetov.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email podujatie@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná.


PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená a ich e-mailové adresy sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto vzdelávacie podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené