1_b.png

Blender: 3D vizualizácia

13_10-Blender-3D-vizualizácia-CP-ZA-(FB-cover).jpg

 

Objavte možnosti tvorby fotorealistických obrázkov v softvéri Blender 3D. Na workshope sa zoznámite s funkciami a nástrojmi tohto programu, ktoré z vašich 3D modelov vytvoria skutočnú fotografickú momentku.

ČO SA DOZVIETE

 • nástroje na vkladania a presúvanie 3D modelov do 3D scény
 • úprava užívateľského rozhrania Blenderu na prácu s materiálmi a textúrami
 • postup pri nasvetľovaní 3D scény, ako pracovať s HDR obrázkami a rôznymi typmi svetiel
 • ako vytvoriť nový materiál a aplikovať textúry pomocou UV mapping
 • čo je potrebné nastaviť pred renderovaním, ako upraviť a ukladať hotové obrázky do formátov JPG, PNG, TIFF

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • notebook s numerickou klávesnicou a myškou
 • nainštalovaný program Blender aktuálna verzia 2.91 -  https://www.blender.org/download/
 • ak je to možné - odporúčame pracovať na 2 monitoroch
 • kreativitu a dobrú náladu
   

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Marián Rudinec – dizajnér a sochár, nadšenec pre nové technológie, ktorý pri svojej tvorbe aktívne využíva 2D a 3D modelovanie ako aj 3D tlač.

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Predstavíme Vám 3D modelovací program Blender a jeho pracovné prostredie. Ukážeme si, prečo je vhodné inšpirovať sa existujúcimi fotografiami alebo iným obrazovým materiálom pred prípravou scény na renderovanie. Dozvieme sa, ako si v Blenderi pripraviť pracovnú plochu pre rendering. Pomocou príkazu Append a Import vložíme do našej scény pripravené 3D modely. Predstavíme si postup pri osvetlovaní a použitím HDR obrázka a jednotlivých typov svetiel nasvetlíme scénu. Vytvoríme nové materiály a aplikujeme ich jednotlivým objektom v scéne. Vysvetlíme si ako použitím techniky UV mapping pridáme objektom textúry a vytvoríme ich atraktívnejší vzhľad. Dozvieme sa ako jednotlivé typy náhľadov na 3D scénu urýchlia prácu pri výbere vhodných materiálov, posúdenie farebnosti, textúr a celkového osvetlenia scény. Napokon si ukážeme čo je potrebné nastaviť pred renderovaním, ako pripravenú scénu renderovať, ako upraviť a doladiť vyrenderovaný obrázok a exportovať do formátov JPG, prípadne TIFF, PNG.

 

ČO JE PROGRAM  BLENDER 3D A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Blender 3D je voľne dostupný program na modelovanie a vykresľovanie 3D modelov, animácií a filmov. S využitím pokročilých nástrojov je možné vytvárať presné aj voľne modelované organické tvary, vytvárať simulácie prúdenia tekutín či plynov, rozhýbavať objekty a oživovať vymodelované postavičky v skvelých animáciách alebo vytvárať fotorealistické vizualizácie budov či dizajnérskych produktov. Program Blender je v neustálom procese vylepšovania a integrovania nových nástrojov ako virtuálna realita, využívanie možností nových high - endových grafických kariet pre rýchlu a efektívnu prácu.

KEDY

13.10.2021

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online – MS Teams

 

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:
Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich poslať poštou: NPC Žilina - Slovak Business Agency, Sládkovičova 169/14, P.O.BOX B -127, 010 01 Žilina.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP), ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_za@npc.sk
   

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na: Blender: Úvod do renderovania. Ak absolvujete Blender: Úvod do renderovania, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť: Blender: 3D vizualizácia. Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné. 

Ukončenie registrácie:
07.10.2021 do 16:00, alebo do zaplnenia kapacít

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené