1_b.png

Biznis plán II. – validácia biznis nápadu

28_1-Biznis-plán-II-–-validácia-biznis-nápadu-AP-(FB-cover).jpg

 

Ak máte podnikateľský nápad,  je dobré si vopred overiť, ako na neho budú potenciálni zákazníci či partneri reagovať. Na našom podujatí sa naučíte, ako svoj biznis plán správne predstaviť. Lektor vám tiež prezradí, ako získať a správne vyhodnocovať spätnú väzbu a ako aplikovať tieto výstupy do praxe pri ďalších krokoch v podnikaní.

ČO SA DOZVIETE?

  • zrozumiteľne definovať svoj biznis nápad v 3 minútach
  • ako získavať relevantnú spätnú väzbu
  • ako vyhodnocovať spätnú väzbu a aplikovať výstupy do praxe

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Mgr. Imrich Kovaľ – analytik, konzultant a obchodník, ktorý sa už viac ako 10 rokov venuje digitálu so zameraním na biznis plány klientov. Pomáha im riešeniami na mieru, firemnými prezentáciami, produktovými webmi, eshopmi a propagáciou projektov.

KEDY?

28.1.2021

17:00 - 20:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 26.1.2021 do 14:00

KONTAKTY: ap@npc.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené