1_b.png

Biznis etiketa v praxi

14.08.-Biznis-etiketa-v-praxi_ZA,-RP-(FB-cover).jpg

 

Etiketa je predpokladom úspechu v pracovnom aj osobnom živote. Znalosť pravidiel slušného správania nás oslobodzuje a my nemusíme prežívať stresové alebo nepríjemné situácie. Zúčastnite sa školenia biznis etikety, a dajte svojmu podnikaniu punc elegancie.

ČO SA DOZVIETE

  • základné pravidlá a praktické cvičenia - predstavovanie, podávanie ruky, oslovovanie
  • základné typy dress codu
  • pravidlá stolovania s praktickou ukážkou
  • čo funguje a čo vôbec nie v „small talku“
  • etiketa na obchodnom rokovaní, správne usadenie obchodného partnera
  • komunikačné špecifiká niektorých kultúr
  • priestor na otázky

KTO JE VÁŠ LEKTOR

JUDr. Mária Kevická, PhD., MBE je absolventka profesijného vzdelávacieho programu „Master of Business Etiquette“, zastrešeného garantom programu Ladislavom Špačkom, známym konzultantom v oblasti komunikácie a etikety. Lektorka svoje skúsenosti využíva aj vo svojej profesii právničky a konzultantky ochrany osobných údajov, na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni.

KEDY

14.8.2019

16:00 - 18:00 hod.

KDE

Mestský úrad v Žiline

Malá Zasadačka PP

Námestie obetí komunizmu 1

011 31 Žilina

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 12.8.2019 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Networking – podpora sieťovania, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.