1_b.png

Big data - ľavá či pravá ruka HR?

25.4._big_data(FB cover).jpg

 

„Veľké dáta“ vtrhli už aj do oblasti personalistiky a ľudských zdrojov. Výsledok komplexnej analýzy dát o človeku môže totiž byť pre firmu mimoriadne užitočný. Povýšiť niekoho, alebo si radšej nájsť niekoho iného? Rozhodnite sa správne, bez predsudkov, optimálne pre vašu firmu z dlhodobého hľadiska.

ČO SA DOZVIETE

  • ako môže analýza dát ovplyvniť rozhodovanie o stratégii do budúcna
  • ktorý uchádzač bude pre vaše podnikanie tou najlepšou investíciou
  • ako môžete predikovať, či zamestnanec plánuje ukončiť kariéru vo vašom podniku
  • big data môžu byť priateľom HR, zistite ako na to

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

PaedDr. Boris Kapucian - managing partner poradenskej spoločnosti Excellent Partners, predseda HR Development Academy o.z., člen správnej rady Slovenského inštitútu pre projektové riadenie, tréner, kouč a konzultant. Realizoval desiatky úspešných rozvojových programov zameraných najmä na rozvoj strategických, manažérskych a sociálnych kompetencii, riadenie výkonnosti a optimalizáciu procesov, budovanie firemnej kultúry a značky zamestnávateľa.

Mgr. Ľudmila Guerin - špecialistka na personálne poradenstvo v oblasti odmeňovania, riadenia výkonnosti, revízií HR procesov, internej komunikácie a náboru. Pôsobí viac ako 15 rokov v oblasti ľudských zdrojov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Od roku 2011 pracuje v PwC, najväčšej poradenskej spoločnosti na Slovensku, ako manažér oddelenia HR Consulting. V rámci profesionálnej certifikácie získala medzinárodný certifikát CIPD udeľovaný inštitútom vo Veľkej Británii – The Chartered Institute of Personnel and Development.

Mgr. Zuzana Boorova - HR Senior Manager, Customer Service Professional v oblasti zákazníckeho servisu. Aktuálne pôsobí ako HR Senior Manager v spoločnosti Slovnaft. Oblasti ľudských zdrojov sa venuje viac ako 17 rokov. Popri nej nadobudla zručnosti a bohaté skúsenosti, ako je riadenie projektov, riadenie zmien, krízový manažment, stratégie spoločnosti a motivácia zamestnancov.

KEDY?

25.4.2019, 9:00 - 13:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Ukončenie registrácie: 24.4.2019 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Kontakt: rp@npc.sk

Viac informácií nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
  • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
  • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
  • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené