1_b.png

Automatizácia v marketingu a zvyšovanie predaja

7-8_12-Automatizácia-v-marketingu-a-zvyšovanie-predaja-BA_RP-npint_4-(FB-baner).jpg

 

Vybudovanie si stabilnej klientskej základne a zabezpečenie si pravidelných výnosov je náročná a často aj neúspešná cesta. Viete, ako zautomatizovať svoj marketing tak, aby zvýšil predaj cez váš e-shop? Prejdite na stranu tých, ktorí vďaka marketingovej automatizácii prekonávajú výkonnosť svojej konkurencie.

So skúseným lektorom si ukážete, ako vďaka automatizácii spravíte z návštevníkov vašich e-shopov pravidelných a spokojných zákazníkov.

Podmienkou účasti je mať vlastný e-shop.

ČO SA DOZVIETE?

 • o prehľade automatizačných nástrojov a metód
 • o platformách pre markeingovú automatizáciu
 • ako kontaktovať anonymných návštevníkov webu
 • ako sledovať užívateľa naprieč webom
 • o upozorneniach a vyskakovacích oknách
 • o automatizovaných e-mailových kampaniach
 • o úspore času pri tvorbe kampaní
 • o remarketingu na existujúcich zákazníkov

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ing. Rastislav Talárovič sa online marketingu, eCommerce, digitalizácii procesov a novým technológiám venuje už viac ako 10 rokov. Je odborníkom na marketingovú automatizáciu a umelú inteligenciu. Jeho klientami sú nie len slovenské, ale aj známe zahraničné spoločnosti. Okrem toho, že vystupuje na odborných medzinárodných konferenciách, má za sebou aj desiatky prednášok na stredných školách, univerzitách či na Profesia Days. Dva roky pôsobil ako Google Certified Trainer. Momentálne pracuje ako Head of Marketing pre medzinárodnú obchodnú skupinu SOS electronic.

KEDY?

Dvojdňový seminár: 7.12.2021 – 8.12.2021

9:00 – 12:00 hod

Podmienkou je účasť počas oboch dní

Ukončenie prihlasovania: 2.12.2021

KDE?

Online

KONTAKT: aktivita4@sbagency.sk


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 1. Listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné fyzicky podpísané listinné originály doručiť osobne alebo poštou na regionálnu pobočku.

Adresy príslušných regionálnych pobočiek:

Banskobystrický kraj: NPINT, NPC Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra 31 (polyfunkčná budova JOPA), 974 05 Banská Bystrica

Košický kraj: adresu na doručenie vám oznámi pracovník zaoberajúci sa vašou Žiadosťou

Nitriansky kraj: NP INT, NPC Nitra, Soda Business Park, Novozámocká 67, 949 05 Nitra

Prešovský kraj: NP INT, NPC Prešov, Kúpeľná 6, 080 01 Prešov

Trenčiansky kraj: NP INT, NPC Trenčín, Soblahovská 6688, 911 01 Trenčín

Trnavský kraj: NP INT, NPC Trnava, Business centrum, Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava

Žilinský kraj: adresu na doručenie vám oznámi pracovník zaoberajúci sa vašou Žiadosťou

 1. Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email regionálnej pobočke.

E-maily príslušných regionálnych pobočiek:

Banskobystrický kraj: npint_bb@npc.sk

Košický kraj: npint_ke@npc.sk

Nitriansky kraj: npint_nr@npc.sk

Prešovský kraj: npint_po@npc.sk

Trenčiansky kraj: npint_tn@npc.sk

Trnavský kraj: npint_tt@npc.sk

Žilinský kraj: npint_za@npc.sk

 

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli.


Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácia MSP, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23.apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 13012013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1-6) (ďalej len „nariadenie CRII+“). Predmetné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ, t.j. dňa 24. apríla 2020.

Na základe nariadenia CRII+ došlo k úprave ustanovenia čl. 3 ods. 3 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17.12.2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1080/2006, ktorou sa doplnilo, že „podniky ktoré sú prijímateľmi podpory v súlade s dočasným rámcom pre opatrenia štátnej pomoci alebo s nariadeniam Komisie (EÚ) č. 1408/2013 a (EÚ) č. 717/2014, sa na účely tohto bodu nepovažujú za podniky v ťažkostiach“.

Toto nariadenie platí do odvolania.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené