1_b.png

Asertívna komunikácia v biznise

28_11 Asertivna komunikacia v biznise_RP TT(FB cover).jpg

 

Rozviňte si komunikačné zručnosti a spoznajte techniky aplikovania asertívnej komunikácie. V praxi ju uplatníte pri obchodných stretnutiach, vo vypätých situáciách, či pri bežnom nadviazaní rozhovoru. Zvládnutie asertívnej komunikácie vám ušetrí čas aj energiu.

ČO SA DOZVIETE

  • aká je vhodná stratégia vedenia rozhovoru od oslovenia
  • rozdiel medzi agresívnou, manipulatívnou, pasívnou a asertívnou komunikáciou
  • príklady asertívnej a neasertívnej komunikácie v rôznych situáciách
  • príklady vhodných reakcií na rôzne konfliktné alebo nepríjemné situácie
  • praktické nástroje pre budovanie vzájomného rešpektu v komunikácii

VAŠA LEKTORKA

Mgr. Linda Hnatová – majiteľka a zakladateľka spoločnosti CONCORDIA Agency s.r.o., ktorá bola niekoľkonásobne ocenená ako top agentúra v súťaži RECRUIT RANK PROFESIA, odborníčka na ľudské zdroje, prácu so zákazníkmi a protokol. Má dlhoročnú prax ako koučka manažérov a vedúcich pracovníkov na celosvetovom medzinárodnom trhu.

KEDY

28.11. 2019

9:00 - 13:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum

Aquapolis Business Centrum

Piešťanská 3

917 01 Trnava

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 26.11. 2019 do 24.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.